Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวอิษยา     ทองบ่อ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:35:50
2 นางสาววรรณนิสา     บุญทองเนียม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:36:32
3 นางสาวธาราทิพย์     กิจสกุล คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:37:41
4 นายสหภาพ     นพรัตน์วุฒิ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:37:46
5 นางสาววิภาวี     แสงรักษาวงค์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:37:51
6 นางสาวผริตา     วังแก้วหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:38:45
7 นางสาวแคทลียา     กำแพงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:41:47
8 นางสาวจินตจุฑา     วรรณอร่าม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:43:28
9 นางสาวสุกัญญา     บุญทะวัน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:45:48
10 นางสาวอมรรัตน์     แสงมาลา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:46:35
11 นางสาวพนัดฎา     เพลงปาน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:48:06
12 นางสาวธณัศชา     สังวาลสิน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:51:05
13 นางสาวโชติกา     เรืองเทศ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:53:57
14 นางสาวธิติรัตน์     นุชสนิท คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:54:08
15 นางสาวหรรษา     แก้วอ่อน คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:09:20
16 นางสาวกัญญาณัฐ     กายวัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:12:39
17 นางสาวนางสาวทิพย์มณี     บุญช่วย คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:12:42
18 นางสาวชนิตรา     สุวรรณราช คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:18:20
19 นายกฤษณะ     รอดคล้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:19:07
20 นางสาวรัตนา     คุ้มสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:19:55
21 นางสาวธนภรณ์     นันตมาศ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:56:43
22 นายจิระวัฒน์     ภัคตวงสิน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:56:44
23 นายกริน     หุ้มขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:57:07
24 นางสาวจารุวรรณ     ทารวาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:14:39
25 นางสาวอภิญญา     ทองล่อย คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 12:16:37
26 นายเมธา     ตันติกิจชาญชัย คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:19:03
27 นางสาวโสภา     วันจิ๋ว คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 12:19:46
28 นางสาวสุภาพร     จงควดี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:21:01
29 นางสาวจันทร์ทิพย์     ชิตพิรดา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:21:55
30 นายวรรณชัย     ปานเปลี่ยน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:35:27
31 นายวุฒิกร     ธำรงค์โชติ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:35:27
32 นางสาวกมลชนก     โพธิธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:38:19
33 นางสาวศศิวรรณ     แสงสว่าง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 18:34:51
34 นายนายพรเทพ     ประชาชน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 21:28:21
35 นางสาวกนกวรรณ     สมบุญรอด คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 22:39:04
<< กลับไปหน้าแรก