Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวเบญญาภา     ยวงทอง คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:43:02
2 นายศุภวิชญ์     ดวงดาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:52:31
3 นางสาวปิยวรรณ     มากงลาด คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:02:22
4 นางสาวกาญจนา     นันทสังข์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:05:48
5 นางสาวพรทิพย์     จุนเจิม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:04:13
6 นางสาวณัฐฐา     เมืองเกษม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:05:30
7 นางสาวเมธาวี     สุขหอม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:06:48
8 นางสาวจิรนันท์     เสือพงค์ใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:15:56
9 นายจิราธิป     หอมหวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:44:07
10 นางสาวขวัญจิรา     สงมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 17:25:42
11 นางสาวฐิติรัตน์     โกประเสริฐกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 17:25:57
12 นางสาวธนภรณ์     บรรณาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 17:28:16
13 นางสาวนทีฤทัย     สืบเรือง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 19:03:24
14 นางสาววารินทร์     ขาวเป็นใย คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 19:05:02
15 นางสาววัชราภรณ์     นาคทิพย์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 22:27:30
16 นางสาวทิพยาภรณ์     โสมปาน คณะวิทยาการจัดการ 19/03/2019 21:03:11
17 นางสาวน.ส.อาจอนงค์     จันอ้วน คณะพยาบาลศาสตร์ 20/03/2019 14:38:13
18 นางสาวสุมล     ตรีรัตนวารีสิน คณะพยาบาลศาสตร์ 20/03/2019 14:39:34
19 นางสาวฤดีรัตน์     โพธิ์ระหงส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 20/03/2019 14:41:40
20 นางสาวปรียาภรณ์     เสือคล้าย คณะพยาบาลศาสตร์ 20/03/2019 14:42:09
21 นางสาวอรุณลักษณ์     แก้วมาวัน คณะพยาบาลศาสตร์ 20/03/2019 14:42:29
22 นางสาวภารดี     พักทอฝ คณะพยาบาลศาสตร์ 20/03/2019 14:44:28
23 นางสาวชุติกาญจน์     กิจเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/03/2019 16:17:07
24 นางสาวอรัญญา     ศรีคำทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/03/2019 16:18:08
25 นางสาวอริยา     วาริกุด คณะพยาบาลศาสตร์ 21/03/2019 17:35:06
26 นางสาวจิดาภา     ค้ำจุน คณะวิทยาการจัดการ 21/03/2019 23:09:58
27 นางสาวสาวิตรี     เตชะดี คณะพยาบาลศาสตร์ 22/03/2019 15:38:59
28 นางสาววันทนีย์     นันทะรักษา คณะพยาบาลศาสตร์ 22/03/2019 15:40:24
29 นายณัฐพล     ขาวพัฒนวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/03/2019 20:01:45
30 นายชัยมงคล     ดวงกุลสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/03/2019 20:01:46
31 นายวิน     หนูจักร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/03/2019 18:58:38
32 นางสาวอัญชิษฐา     เกิดเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/03/2019 18:59:49
<< กลับไปหน้าแรก