Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวปณิดา     รอดจารุวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:13:25
2 นางสาวนัทวรรณ     เติมกระโทก คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:18:06
3 นางสาวเจนจิรา     พันธุ์โต คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:19:51
4 นายธนาธร     คำวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:27:03
5 นางสาวภาวินี     กระต่ายทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:28:54
6 นายเฉลิมพล     เรืองฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:30:25
7 นางสาวญาธิดา     สงวนกิจ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:31:17
8 นายณัชพล     กัลยาวุฒิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:32:16
9 นายนันทิพัฒน์     ธีระชาญณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:36:27
10 นายณภัทร     นิลทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:42:48
11 นางสาวชนิสรา     ศรีนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:42:51
12 นายศิวกร     ง้อแขก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:44:32
13 นางสาวสุมิตรา     แช่มอ่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:46:21
14 นายณัฐโชติ     อัมรินทร์รักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:48:20
15 นางสาวชญาพร     วิเศษสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:00:38
16 นางสาวนุชจรี     สุดละม่อม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:02:05
17 นางสาวอวิกา     หอมหวล คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:02:38
18 นางสาวอินทิรา     หนูหา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:03:31
19 นางสาวธนพร     องคเชษฐ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:04:43
20 นางสาวสุนิสา     จิตรมั่น คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:19:24
21 นายชาญยุทธ     พงศะบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:31:18
22 นางสาวพรพรรณ     จันทร์แสง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:06:57
23 นางสาวนันทิชา     แคนจา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:07:37
24 นางสาวประทุมภร     คงแจ่ม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:13:01
25 นางสาวปรัชญา​นันท์​     รัตนานนท์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:13:02
26 นายเฉลิมวุฒิ     ผสมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:33:46
27 นายภาณุเดช     ลิ่มไพบูลยํ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 16:49:45
28 นายปรีชา     เนตร์นันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 17:03:29
29 นายสุทธิรัช     แซ่จิ้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 17:06:58
30 นายเสรี     บุญล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 17:11:08
31 นายศุภวัฒน์     รักษามั่นคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 18:21:18
32 นางสาวภัคลดาภัสส์     กลิ่นสุทโธ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 18:47:02
33 นางสาวพรพิมล     บุญมี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 22:16:35
34 นางสาวณัฐกานต์     เสมจิตร์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 22:19:39
35 นายนาย มานัส     ศรีวารี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 22:19:47
<< กลับไปหน้าแรก