Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาววิรันดา     เพ็ญสุขใจ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:08:02
2 นางสาวคัมภีพรรณ     เกิดสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:09:11
3 นางสาวอารีรัตน์     เขียวคราม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:10:04
4 นางสาวจรีรักษณ์     แสงรัก คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:11:01
5 นายเทพรัตน์     กันศิริ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:18:40
6 นายภูมรินทร์     มีใจซื่อ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:32:06
7 นางกรรณิกา     โมรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:32:43
8 นางปิยะรัตน์     ประสานศรี คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:37:21
9 นางอัจฉรา     โพธิ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:40:13
10 นางสาวมณีรัตน์     พระพินิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:05:53
11 นางสาววิชาดา     ตั้งจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:05:55
12 นางสาวน.ส.ศิลป์ศุภา     พูลเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:06:13
13 นางสาวภณิดา     โพธิ์ศรีทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:06:18
14 นางสาวสมัชญา     โกลากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:06:37
15 นายภาสกร     นามสนธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:06:42
16 นางสาวมัณฑนา     เทพชุลีพรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:06:46
17 นางสาวอัจจิมา     โยคาพจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:07:40
18 นายปฐมพงษ์     เรืองเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:08:21
19 นายปิติภัทร     ปิ่นบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 18:26:56
20 นายชนาธิป     สุขสมสิน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 18:31:31
21 นายพรเทพ     ยโสธร คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 18:32:21
22 นายกันตินันท์     ล้านูเขียว คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 18:41:59
23 นายสุกฤษฏิ์ื     อินทโชติ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 18:44:53
24 นายพรทวี     ชัยคำ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 18:54:57
25 นางสาวปาริชาต     บุญน้อม คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:24:20
26 นางสาวมณฑา.     สุขาบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:25:11
27 นางสาวลูกน้ำ     กุมภัณฑ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:25:46
28 นางสาวน.ส.กมลวรรณ     คำลันดา คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:26:00
29 นางสาวดวงกมลชนก     ธานีโต คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:26:00
30 นางสาวพรทิพย์     วิเศษสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:26:41
31 นางสาวชุติมา     วรสาร คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 19:09:54
32 นางสาวเกสร     ถาวร คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 19:21:09
33 นางสาวจุฑามาศ     โพธิ์ทอง คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 19:21:11
34 นางสาวชนม์นิภา     ถนอมทรัพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 19:21:52
35 นางสาวจุฑาทิพย์     จันชัยชิด คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 19:23:20
<< กลับไปหน้าแรก