Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวภัทรพร     พรหมศร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:10:32
2 นางสาวมนต์นภา     ฤทธิ์นุภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:21:15
3 นางสาวสุภารัตน์     เซี่ยงฉิน คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 13:06:17
4 นางสาวธนิษฐา     พิรุฬห์สุขเกษม คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 13:09:08
5 นางสาวภูริลดา     ภูริเอกทัต คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 13:12:26
6 นางสาวแพรวพรรณ     แซ่จง คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 13:29:00
7 นายอภิสิทธิ์     ชูวงษ์วาลย์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 14:16:20
8 นางสาวอรพรรณ     นาคทองดี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 14:22:45
9 นางสาวสุธาสินี     จันทร์สอน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 14:25:05
10 นางสาวโสฐิกาญจน์     วงหาจักร์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 14:26:49
11 นายพีรวุฒิ     ผาสุขภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 18:51:33
12 นางสาวปทุมพร     น้อยชาลี คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 17:40:48
13 นางสาวชนิดาภา ทองบุญ     ทองบุญ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 17:40:54
14 นายวัฒนาวุฒิ     พิพัฒน์ศิถี คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 21:03:26
15 นางสาวสาธิตา     เผือกงาม คณะครุศาสตร์ 20/03/2019 12:08:59
16 นางสาวปรียานุช     หนูปาน คณะครุศาสตร์ 20/03/2019 12:09:05
17 นางสาวสุทิตา     พุ่มพยอม คณะครุศาสตร์ 20/03/2019 12:09:11
18 นางสาวนิศารัตน์     ม่วงพันธ์ คณะครุศาสตร์ 20/03/2019 12:09:29
19 นางสาวอภิชญา     ผิวอ่อน คณะครุศาสตร์ 20/03/2019 12:09:43
20 นางสาวปภาวี     คล้ายสุบรรณ์ คณะครุศาสตร์ 20/03/2019 12:10:37
21 นางสาวอมรรัตน์     รัดแดง คณะครุศาสตร์ 20/03/2019 12:13:46
22 นายอนิรุทติ์     นิยมพลอย คณะมนุษยศาสตร์ 20/03/2019 23:24:49
23 นางสาวสุวนันท์     เชียงกา คณะมนุษยศาสตร์ 21/03/2019 20:34:52
24 นายเมธีพงศ์     วงษ์น้อย คณะวิทยาการจัดการ 21/03/2019 21:43:27
25 นายกฤษดา     กาฬภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/03/2019 22:37:11
26 นางสาวหทัยวรรณ     รุ่งโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ 22/03/2019 12:43:52
27 นายสันติ     เรียงแหลม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/03/2019 15:58:56
28 นายภาดา     วงษ์คำมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/03/2019 17:16:51
<< กลับไปหน้าแรก