Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวศลิษา     มูลเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:21:52
2 นางสาวพิชญาภัค     ทองคำชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:22:03
3 นางสาวอรวรรณ     คอมนัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:24:44
4 นางสาวเบญจรัตน์     ทรายละเอียด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:25:40
5 นางสาวปนัดดา     แสนภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:26:10
6 นางสาวสุภารัตน์     กุลศรีวัฒนไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:27:09
7 นางสาวอังศุมาลี     โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:27:28
8 นางสาวพรอุษา     สังทุ่งขวาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:27:57
9 นางสาวชุติกาญจน์     สงประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:29:51
10 นางสาวณัฐนันท์     ชีวอรรถกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:30:14
11 นางสาวศิริรัตน์     โภคากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:30:31
12 นางสาวศศิพร     แสงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:31:48
13 นางสาวสุขสมฤดี     ปวงนิยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:35:52
14 นางสาวชนม์ปภา     อาจละสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:36:36
15 นางสาวอังคณา     เครือวัล คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:37:16
16 นางสาวณัฐวดี     ทรงนิพิฐกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:37:25
17 นายเกียรติศักดิ์     แต้ยินดี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:38:20
18 นางสาวกมลฉัตร     หอมทั่ว คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:52:45
19 นางสาวสุพัตรา     ก่วยสกุล คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:54:21
20 นางสาวศศลักษณ์     จันซุ่ย คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:55:59
21 นายอนิรุทธ์     เหมือนนึก คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:04:23
22 นางสาวอารียา     ลบแย้ม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:04:58
23 นางสาวศกลวรรณ     แสงสิน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:05:06
24 นางสาวศิริลักษณ์     แก้วภมร คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:05:53
25 นางสาวสุชานาถ     เทศทอง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:07:15
26 นางสาวสรัญญา     หาญกล้า คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:07:44
27 นางสาวปภิณทิพย์     ทับสุข คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:08:53
28 นางสาวอภิชญา     ทองปรีชา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:09:41
29 นางสาวนวพร     แก้งหนองโพธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:13:12
30 นางสาวสุดารัตน์     ทับยาง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:14:30
31 นางสาวเสาวลักษณ์     บุญประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:18:15
32 นางสาวอมรรัตน์     รอดผุย คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:20:23
33 นางสาวอารยา     จันดาคูณ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:21:25
34 นางสาวพลอยชมภู     แก้วเกตุ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:29:32
35 นายวิรุณโรจน์     ศิริโภคา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:40:17
<< กลับไปหน้าแรก