Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวอนัญญา     แก้วอำไพ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:08:45
2 นายภัทรพงศ์     โตนน้ำขาว คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:08:46
3 นางสาวสุวภรณ์     สิทธินนทกุล คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:08:47
4 นางสาวเบญจวรรณ     กันกง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:08:52
5 นางสาววัลภา     พิมพ์ศรีกล่ำ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:08:56
6 นางสาวศตพร     เงินถี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:14:48
7 นางสาวอรพิน     ศุภพันธ์ภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:15:44
8 นางสาวจิรดา     พรามณีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:16:11
9 นางสาววนิษา     แห้วเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:16:56
10 นางสาววรัญญา     มังกรแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:17:04
11 นางสาวกชกร     มีชิตสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:17:10
12 นางสาวอารยา     ปั้นแตง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:17:15
13 นางสาวฐิตาภา     จันทร์เมฆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:17:35
14 นางสาวพลอยไพลิน     รัตนวราภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:17:36
15 นางสาวชลลดา     สืบบุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:17:42
16 นางสาวณัฐกาญจน์     เอี่ยมสอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:18:10
17 นางสาววรวรรณ     แหล่งเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:18:31
18 นางสาวโยธิกา     สุริยะคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:18:36
19 นางสาวชลลดา     คำเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:18:38
20 นางสาวประวีณา     หัตถา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:19:00
21 นางสาวจินดารัตน์     คล้ายเจ๊ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:19:21
22 นางสาวเกศวลี     ทองหล่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:19:45
23 นางสาวสิทธินี     วงสวัสดิ์​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:21:26
24 นางสาวลลิตา     คุ้มเนตร คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:32:57
25 นางสาวสุกัญญา     อยู่กรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:33:30
26 นางสาวสิตานัน     สายสว่าง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:34:58
27 นางสาวบุษยา     อุดมพรกิตติคุณ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:36:19
28 นางสาวนิษาชล     มะลิทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:30:55
29 นางสาวเมวิษา     แก้วจรูญ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:29:33
30 นางสาวพรพิมล     เสือแป้น คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:29:36
31 นางสาวจีรนันท์     ฝ้ายขาว คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:30:04
32 นางสาวนารีรัตน์     หงษ์ประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:31:20
33 นางสาวจารุพร     มุขเมฆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 13:32:03
34 นางสาวนารีรัตน์     อ้นคล้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 13:55:08
35 นางสาวระวีวรรณ     ดิษฐกระจัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 13:56:19
<< กลับไปหน้าแรก