Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวสุชาดา     ก้อนทองดี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:28:01
2 นางสาวสุฑามาศ     หนูทอง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:28:16
3 นายพิรวิชญ์     จีนขี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:31:16
4 นายอณัฐศพันธ์     สุกกระโทก คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:31:18
5 นายอรรถสิทธิ์     ทองสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:37:14
6 นางสาวนวรัตน์     กล่อมดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:51:12
7 นางสาวสุภาพร     จันทร์วิเชียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:51:50
8 นางสาวภาศนี     บุญทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:55:38
9 นางสาวกัลยารัตน์     เอกทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:56:18
10 นางสาวสุชาดา     ขุนแสนสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:57:06
11 นางสาวสุดาทิพย์     เล็กประยูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:57:24
12 นางสาวนุจรี     กำลังสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:59:40
13 นางสาวนิรมล     นนธิจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:34:00
14 นางสาวสุวนันท์     ชะอุ่มเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:35:04
15 นางสาวเบญจวรรณ     บุบผาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 13:56:38
16 นางสาวณัฐชา     ผะโรประการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 13:58:19
17 นางสาวมุธิตา     วงศ์สุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 17:52:07
18 นางสาวชลธิชา     เรืองขจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 23:05:33
19 นางสาวอดิวรรณ     หทัยอนุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 23:07:31
20 นางสาวทิชา     ประมูลทรัพย์ คณะครุศาสตร์ 19/03/2019 08:23:44
21 นางสาวกมลชนก     ปิ่นเกษร คณะครุศาสตร์ 19/03/2019 08:25:24
22 นางสาววราลี     รุ่งสันเทียะ คณะครุศาสตร์ 19/03/2019 08:26:53
23 นางสาวกษมา     สิงห์เรือง คณะครุศาสตร์ 19/03/2019 08:27:15
24 นางสาวธัญลักษณ์     สุขสมกิจ คณะครุศาสตร์ 19/03/2019 08:50:05
25 นางสาวกรรณิการ์     จ้อยจินดา คณะครุศาสตร์ 19/03/2019 08:50:47
26 นางสาววรางคณา     ศรีเจริญ คณะครุศาสตร์ 19/03/2019 08:52:23
27 นางสาวอนงค์     ใจมน คณะครุศาสตร์ 19/03/2019 08:52:37
28 นางสาวรุ่งนภา     สดใส คณะครุศาสตร์ 19/03/2019 08:55:17
29 นางสาวภัทรวดี     บุญรอด คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:50:55
30 นางสาวธิดารัตน์     คานประเดิม คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:51:32
31 นางสาววริศรา     ศรีษา คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:54:48
32 นางสาวพิรัญดา     อินทร์สูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ 19/03/2019 18:55:46
33 นางสาวพสรวดี     อุดมนพรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:57:43
34 นางสาวฐิตาภรณ์     เรืองโพน คณะวิทยาการจัดการ 19/03/2019 18:58:39
35 นางสาวดุษฎี     จันทร์ยิด คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:58:44
<< กลับไปหน้าแรก