Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวจุฑารัตน์     คันธพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:22:18
2 นางสาวลักษมี     ศรีสุพพัตพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:28:02
3 นายชัชฤทธิ์     ไทยธัญญพานิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:29:02
4 นางสาวสุฐิตา     ชูทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:43:19
5 นายจารุกิตต์     เกตุเเก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:43:40
6 นายพลวัต     สระทองแก่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:43:53
7 นายนายพีรภัทร     ไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:44:08
8 นายศักดิ์ดา     อ่นสมกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:45:12
9 นายสุรศักดิ์     สว่างทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:45:51
10 นายนพดล     พัวพงษ์พันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:47:12
11 นายอาทินันท์     สุขสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:48:12
12 นางสาวลักษิกา     วรภาษี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:49:00
13 นางสาวอลิษา     คงเปีย คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:59:17
14 นายประพัฒน์     ชาวบางพรหม คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 10:03:04
15 นายรุ่งโรจน์     องค์อาจ คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 10:03:22
16 นายภาสกร     ภักดีไตรภพ คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 10:04:06
17 นายพงศ์ปณต     หมันประสงค์ คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 10:04:13
18 นายธุวานนท์     ใจซื่อ คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 10:06:06
19 นางสาวมานิสา     ตรีเดช คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 10:08:28
20 นางสาวนฤมล     เจ๊กคำ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:11:50
21 นางสาวสุภัททา     แจ่มเล็ก คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:13:41
22 นางสาวปพิชญา     อินทะรังษี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:13:50
23 นางสาววราพร     ศรีสมศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:14:03
24 นางสาวมลทิชา     ปทุมสูตร คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:16:34
25 นางสาวพัชรี     ชินพัฒนวานิช คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:17:47
26 นางสาวศุภนิดา     วิวัฒน์กสิกิจ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:18:29
27 นางสาวอัจฉรา     สีอูดทาพาน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:18:42
28 นางสาวนัชชา     ทองทิพรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:20:15
29 นางสาวหยาดพิรุณ     เพชรเอี่ยม คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:43:16
30 นางสาวกาญจนา     วงษ์คำมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:45:45
31 นางสาวภาศนี     บุญทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:46:08
32 นางสาวสิริวรรณ     ทักษิณาวัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:46:30
33 นางสาวชนนิกานต์     แซ่จาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:47:13
34 นางสาวสุภารัตน์     เคนคำพัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:48:21
35 นางสาวบุญญิสา     จีนขี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:48:56
<< กลับไปหน้าแรก