Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวนางสาววราภรณ์     พานพืช คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:08:10
2 นางสาวเมธิชา     เหมือนบัว คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:08:10
3 นางสาวณิชากร     มณีงาม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:08:28
4 นางสาวสุธาสินี     แก้วบัวดี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:08:28
5 นางสาวกัญญานัฐ     ม่วงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:08:28
6 นางสาวJiraporn     Thonghem คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:08:34
7 นางสาวปาริฉัตร     ชะเอมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:08:47
8 นางสาวชุติมา     มณีชาติ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:09:45
9 นางสาวกรกนก     เนตรพราว คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:09:57
10 นางสาวเบญจรัตน์     ชื่นกลิ่นธูป คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:12:20
11 นางสาวจิราพร     จันทร์คง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:18:02
12 นางสาวญาณินท์     เสมลับ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:18:55
13 นางสาวนิภาพร     ผิวเผือด คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:21:16
14 นางสาวสุดารัตน์     โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:21:28
15 นายสุทธาวัฒน์     อำนาจเจริญพร คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:21:41
16 นางสาวณัฏติพร     เทียนสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:21:44
17 นางสาวนัฐวดี     มีชะนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:21:52
18 นางสาวมณัชยา     เคนผาพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:22:11
19 นางสาวนัทธมน     ติเยาว์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:22:54
20 นางสาวมธุรส     ธารพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:23:06
21 นางสาวรวินันท์     คมศักดิ์สินธุ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:23:58
22 นางสาวอรอนงค์     เอกร่มโพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:24:00
23 นางสาวปิยะพร     อิ่มอ่วม คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:24:43
24 นายธีรเทพ     พุฒิลือชา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:26:32
25 นางสาวนริศรา     รัตนานนท์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:30:48
26 นางสาววรินทร     ปฐมพรวิวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:31:58
27 นายสุรพงศ์     กิมะพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:32:48
28 นางสาวภคพร     กรีกรน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:33:11
29 นายบุญญทธิ์     กรีหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:34:14
30 นายฉัตรมงคล     จันทร์ทองเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:35:21
31 นางสาวฐิติ​วรดา     หอมชื่น คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:39:09
32 นางสาวหรัญญา     พันสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:41:04
33 นางสาวธนวันต์     พรมนาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:41:44
34 นายชนานันท์     โคตรภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:41:46
35 นางสาวนันท์นภัส     แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:42:02
<< กลับไปหน้าแรก