Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาววรินทร     ใจชื่น คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:12:21
2 นางสาวปรารถนา     ตามครบุรี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:12:48
3 นางสาววราภรณ์     พันปา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:13:38
4 นางสาวยุวดี     ไพศาลภาณุมาศ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:17:38
5 นางสาวพิไลวรรณ     ชาญสูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:21:06
6 นางสาววิฆนหารี     เกศเกื้อวิชญ์กุล คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:24:38
7 นางสาวนภสร     เศรษฐีภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ 18/03/2019 12:46:32
8 นางสาวณัฐพร     คล้ายทอง คณะพยาบาลศาสตร์ 18/03/2019 12:47:20
9 นางสาวพราวตา     อินธิวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 18/03/2019 12:48:37
10 นางสาวศิริพร     หลายศรี คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 16:23:01
11 นางสาวนรมน     ทองรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 16:29:36
12 นางสาวอริสา     จุ่นเหนี่ยง คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 16:30:47
13 นางสาวขวัญดี     พิมสน คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 16:32:20
14 นางสาวสไบทิพย์     แซ่อื้อ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 16:33:26
15 นางสาวเหมือนฝัน     พิมพ์สุวรรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 18/03/2019 16:53:53
16 นายอภิชาติ     แสนสุข คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 17:14:44
17 นางสาวอสมาภรณ์     อินทสิน คณะพยาบาลศาสตร์ 18/03/2019 17:28:49
18 นางสาวไอยดาวรรณ     คำพล คณะพยาบาลศาสตร์ 18/03/2019 17:30:04
19 นายประกฤษฎิ์     กันจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 17:51:15
20 นางสาวจุฑาทิพย์     นาคเล้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 17:52:22
21 นางสาวเจนจิรา     โภคา คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 17:52:44
22 นายศุภพล     จันทร์มา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 17:54:34
23 นายภัทรพงษ์     สุทธิบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 17:55:51
24 นางสาววรรณิดา     เชียงตุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 18:37:28
25 นางสาวสรัญญา     พุ่มน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 18:37:49
26 นางสาวมนธิรา     สอ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 18:39:06
27 นางสาววนัสนันท์     หม้อทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 18:39:35
28 นางสาวกาญจนา     อุบล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 18:47:59
29 นางสาวชญานิศ     พัดแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 18:52:49
30 นางสาวปรียาภ     พุ่มจำปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 18:53:29
31 นางสาววนิดา     ผิวทองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 18:54:28
32 นางสาวสุมล     ตรีรัตนวารีสิน คณะพยาบาลศาสตร์ 18/03/2019 20:38:20
33 นายอิทธิภิญโญ     จิตสวัสดิ์ไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 21:43:59
34 นายกฤษดา     กาฬภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 21:43:59
35 นางสาวนางสาวอภิญญา     หงส์ศุภางค์พันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ 19/03/2019 08:04:02
<< กลับไปหน้าแรก