Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายปฎิภาณ     แคเขียว คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:04:28
2 นางสาวขนิษฐา     เปรมพุ่ม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:05:10
3 นางสาวละมัย     จันทะแสน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:09:45
4 นายอนุสิษฐ์     เปรมปรี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:13:31
5 นายนายเกียรติชัย     พิมพ์โดด คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:18:21
6 นางสาววิภวา     วัฏฏางกูร คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:09:18
7 นายกิตติพงศ์     ชะลูด คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 11:37:41
8 นางสาวจิราวรรณ     มีสังข์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:43:54
9 นางสาวชุติกาญจน์     เจริญลาภทวี คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 11:44:00
10 นายกฤตนัยน์     โพธิ์ทอง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:44:50
11 นางสาวกัญญารัตน์     เนตรนิยม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:45:30
12 นางสาวณิชาพร     ปรีสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:51:12
13 นายไตรภพ     เกิดปั้น คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:59:05
14 นายทรรศน์ภูมิ     หงวนบุญมาก คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:02:38
15 นายชินวัฒน์     รบชนะภัย คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 12:11:21
16 นางสาวกาญจนา     พาวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:32:11
17 นางสาวทราย     สุวรรณสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:32:57
18 นางสาวชลธิชา     บุญช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:34:13
19 นายฤชากร     ลูกอินทร์ คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 12:56:21
20 นางสาวพัชราภรณ์     อินคำนุ คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 13:01:57
21 นางสาวสุนิตา     ชินวงษ์จุ้ย คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 13:08:22
22 นางสาวพรรณิภา     ภานะ คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 13:09:27
23 นางสาวธัญรัตน์     เกียรติกิจสกุล คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 13:10:26
24 นางสาวอุบล     ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 13:59:59
25 นางสาวกัญญามล     งามดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:01:14
26 นางสาวอรทัย     เชื้องาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:02:10
27 นางสาวรุ้งลาวัลย์     ผิวงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:03:07
28 นางสาวสุปรียา     มูลมงคล คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 14:21:01
29 นางสาวโสภา     เจตน์จำนงค์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 14:21:04
30 นางสาวสมฤทัย     นามวิจิตร คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 14:21:37
31 นางสาวพรนัชชา     พรหมมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:34:40
32 นางสาวสุนทรี     คงมะคา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 14:35:41
33 นางสาวสาวิตรี     นิยมสุข คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 15:07:32
34 นายกวางทอง     ธูปบูชา คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 15:21:44
35 นายเฉลิมชัย     คงสกุลถาวร คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 16:10:55
<< กลับไปหน้าแรก