Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายณรงค์ฤทธิ์     ขันคำ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:04:18
2 นายอานนท์     ทัพชัย คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:05:17
3 นายสถาพร     ยมรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:05:45
4 นางสาวนางสาวสมฤทัย     อยู่ญาติมาก คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:06:57
5 นางสาวปิยธิดา     กล่อมจิตต์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:13:49
6 นายจักรภพ     ปลีพุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:16:49
7 นางสาวกนกวรรณ     สงพรมทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:19:08
8 นางสาวจุฑามาศ     ดีสว่าง คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:20:26
9 นายธนารัตน์     วงษ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:39:40
10 นางสาวอารีย์รัตน์     คงอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:41:58
11 นางสาวชนนิกานต์     สังขภิญโญ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:44:17
12 นางสาวสิชล     โตเผือก คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:46:30
13 นางสาวสุวรรณี     ศรีอิ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:50:52
14 นายธนกร     วงษาไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:51:02
15 นางสาววนิดา     เสือกลั่น คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:53:30
16 นายชาญณรงค์     ประเดิมขัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:55:27
17 นางสาวศิริลักษณ์     ดำแพร คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 09:57:02
18 นางสาวณัฐธิดา     ปิติชนกนันท์ คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 09:57:21
19 นางสาวศิริวรรณ     สนนาค คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 09:57:22
20 นางสาวทิราภรณ์     แก้วบัวดี คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 09:57:44
21 นางสาวสุรีวรรณ์     รุ่งสว่าง คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 09:58:24
22 นางสาวจินดาพร     จรเข้ คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 09:58:25
23 นางสาวปยุดา     ศรีรุ่งเรือง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:12:58
24 นางสาวพิมพ์มาศ     เรืองวรธนกร คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:20:11
25 นางสาวพัชรีพร     พุกเผื่อน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:33:41
26 นางสาวภาศนี     บุญทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:43:30
27 นายอนุทัย     ขำหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:44:29
28 นางสาวจุฑามาศ     ศรีเอี่ยมจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:46:15
29 นางสาวกุสุมา     สุริยวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:47:10
30 นางสาวมณีรัตน์     วิรุณพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:49:12
31 นางสาวสุนิสา     เเย้มคล้าย คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:55:52
32 นางสาวหัทยา     พวงสำลี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:02:26
33 นายธีร์วิช     กะการดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 11:04:02
34 นางสาวอภิชญา     กังวาฬ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:15:33
35 นายกลวัชร     อัตเนตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 11:17:51
<< กลับไปหน้าแรก