Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวนิภาพร     ผิวเผือด คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:12:33
2 นางสาวปิยะพร     อิ่มอ่วม คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:13:29
3 นางสาวสิริกัญญา     เกิดโตนเ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:14:28
4 นางสาวนัทธมน     ติเยาว์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:14:37
5 นางสาวนิสาลักษณ์     แก้วมณี คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:16:46
6 นางสาวจันทิมา     ภู่ทอง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:19:26
7 นางสาวสิริกัญญา     เกิดโตนด คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:19:29
8 นางสาวอรุณวตี     มนัสวงษ์กาญจน์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:22:44
9 นางสาวพนิดา     โตบุญรอด คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:22:45
10 นางสาวหนึ่งฤทัย     หนูมาน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:22:48
11 นางสาวสุพรรษา     ภูชมยัน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:23:54
12 นางสาวปัฏฐมาวรรณ     แสงผุย คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:24:12
13 นางสาวเสาวนีย์     หงษ์คู่ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:27:41
14 นางสาวเบญญาพร     ใหม่ด้วง คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:28:20
15 นางสาวสิริมา     เปียสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:29:33
16 นางสาวเกวลี     ศรีชัยนาท คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:31:47
17 นางสาวพิไลวรรณ     พลสันติ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:32:24
18 นางสาวดาวเรือง     วิเศษสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:33:06
19 นางสาวชนาภรณ์     ยิ้มใหญ่หลวง คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:35:10
20 นางสาวเกวลิน     สถาปิตานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:35:24
21 นายนพณัฐ     คงจินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:35:53
22 นางสาวสินีกาญจน์     ด่านกิตติโสภณ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:38:30
23 นางสาวธนัชพร     พระแท่น คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:38:40
24 นางสาวเสาวลักษณ์     เพ็ชรหยอย คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:42:21
25 นางสาวธันย์ชนก     ปทุมสูติ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:44:14
26 นายธีรพงษ์     ทองดอนน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:49:50
27 นางสาวอินทิรา     แซ่อึ้ง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:50:38
28 นางสาวอัจจิมา     การะเกตุ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:51:33
29 นางสาวไอรีน     ศรีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:14:10
30 นางสาวอัจฉรา     วิเศษรจนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:18:30
31 นายศุภชัย     ใจเฟือย คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:28:22
32 นายอภิสิทธิ์     อรรถปัญญา คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:31:37
33 นางสาววริศรา     รื่นณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:56:41
34 นางสาวอารียา     หนูนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:57:53
35 นายพลวัฒน์     อินทร์โอสถ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 11:09:43
<< กลับไปหน้าแรก