Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวรัชนีกร     ศรีเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:07:41
2 นางสาวอุมาพร     เผือกผ่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:08:12
3 นางสาวจริยา     จิตรบวรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:08:21
4 นางสาวชนิตา     สูงปานเขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:08:32
5 นางสาวเกศิณี     อุฬูทิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:12:23
6 นายณัฐวัฒน์     คีรีวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:13:28
7 นางสาวอริสรา     เกษณียบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:16:14
8 นายภาณุวัฒน์     วงษ์สนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:17:02
9 นางสาวทิพย์รัตน์     เวชไวกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:17:11
10 นางสาวชุติมณฑน์     พวงมาลัย คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:17:11
11 นายธงชัย     ท้าวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:18:36
12 นางสาววิชาดา     อาภรณ์รัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:18:51
13 นางสาวสุวิมล     เลิศปาน คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:19:58
14 นางสาวสุภาวดี     ทนเถื่อน คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:20:15
15 นางสาวทัตตสิริ     สนธิพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:22:21
16 นางสาวพัณณิตา     ทาผา คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:22:49
17 นางสาวนุชจรี     จันทนา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:26:11
18 นางสาวตวงพร     เพชรปานกัน คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:28:18
19 นายณัฐพงศ์     พิมรุน คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:30:25
20 นายปฏิพัทธ์     วัฒสุข คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:33:29
21 นายสิริวัฒน์     เลี้ยงเชวงวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:37:43
22 นายธีรวัตร     บัวศรี คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:38:48
23 นายอานนท์     จีนประชา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:39:05
24 นางสาวกมลฉัตร     หอมทั่ว คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:44:25
25 นางสาวสุพัตรา     ก่วยสกุล คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:45:40
26 นางสาวพิมพ์ผกา     แก้วคงเมือง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:46:50
27 นางสาวศศลักษณ์     จันซุ่ย คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:47:18
28 นายวรวัชร     อินทร์ไพร คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:49:14
29 นายนายอำพล     สมบูรณ์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:55:05
30 นางสาวนภัสวรรณ     อุ่นจุ่น คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:58:48
31 นางสาวปลิตา     มงคล คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 10:10:43
32 นางสาวจิตินันท์     ศรีชุม คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 10:11:02
33 นางสาววิขุดา     มณีน้อย คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 10:11:57
34 นางสาวสุทธภา     หยิบจันทร์ คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 10:15:39
35 นางสาวสุดารัตน์     โพธิ์รัง คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 11:06:29
<< กลับไปหน้าแรก