Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวอนิสรา     รักศรี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:10:42
2 นางสาวสุริวิภา     เข็มประดับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:10:56
3 นางสาวฐญากัญ     บุรีฟทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:13:12
4 นางสาวฐญากัญ     บุรีฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:13:50
5 นางฐญากัญ     บุรีฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:14:32
6 นางสาวกนกวรรณ     ปัตเมฆ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:16:36
7 นางสาวขนิษฐา     โพธิ์ด้วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:17:03
8 นางสาวประพิณ     พันธุ์รู้ดี คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:26:09
9 นางสาวประภาวดี     ทองประเสริฐ คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 09:26:21
10 นางสาวฉันทกาญจน์     มั่งแว่น คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:26:57
11 นางสาวกัญณัฐ     คงจินดา คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:27:59
12 นางสาววาทินี     เอี่ยมสำอางค์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:28:42
13 นางสาวพีรญา     จิตรประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:29:55
14 นางสาวกมลฉัตร     หอมทั่ว คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:31:46
15 นายเจตริน     จันทิพย์วงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:31:53
16 นางสาวปุณณภา     ฉันทสถานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:32:57
17 นายณัฐวุฒิ     จำเริญ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:33:20
18 นายปณิธาน     ปูชะพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:34:38
19 นางสาวditsaya     kaewarsa คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:36:45
20 นางสาวสุพัตรา     ก่วยสกุล คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:37:27
21 นางสาวศศลักษณ์     จันซุ่ย คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:40:23
22 นายวิน     หนูจักร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:48:15
23 นายมนัสวี     มั่นศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:50:53
24 นางสาวสโรชา     วัชรพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:51:10
25 นางสาวโสพิตา     อัครวุฒิวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:51:35
26 นางสาวนภัสวรรณ     อุ่นจุ่น คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:52:09
27 นางสาวอินทิรา     ชูลำภูภู คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:52:25
28 นางสาวจันทร์จิรา     อุดมใจพุทธ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:52:31
29 นายชาญณรงค์     ประเดิมชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:53:34
30 นางสาวสุดารัตน์     แก้วนิยม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:56:12
31 นางสาวชนม์นิภา     ปั่นยวง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:01:04
32 นางสาวสุมาลี     ผลทวีทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:06:49
33 นางสาวภาศนี     บุญทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:41:33
34 นางสาวเมย์รินทร์     จินดาพลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:55:56
35 นายกิตติภัทท?     กลิ่นพยอม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:04:22
<< กลับไปหน้าแรก