Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES OFFLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 30 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายเฉลิมพล     รอดธงชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/03/2019 10:07:15
2 นางสาวกัญญาณัฐ     นุชเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 25/03/2019 11:19:49
3 นางสาวขนิษฐา     เปล่งผึ้ง คณะมนุษยศาสตร์ 25/03/2019 12:42:11
4 นางสาวภัทรวดี     คงพากเพียร คณะมนุษยศาสตร์ 25/03/2019 12:45:07
5 นางสาวเบญจมาศ     บูชา คณะมนุษยศาสตร์ 25/03/2019 21:23:54
6 นางสาวสุมิตรา     ใจบุญ​ คณะวิทยาการจัดการ 30/03/2019 12:34:20
7 นางสาวณัฐวรา     บุญเกิด คณะวิทยาการจัดการ 30/03/2019 12:38:34
<< กลับไปหน้าแรก