Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES OFFLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายคมชาญ     แก้วฉาย คณะมนุษยศาสตร์ 25/03/2019 09:17:41
2 นางสาวสุกัญญา     เมือบสี คณะมนุษยศาสตร์ 25/03/2019 11:02:56
3 นางสาวศิริลักษณ์     รุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์ 25/03/2019 11:03:12
4 นางสาววรรณิษา     โพธิ์สุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 25/03/2019 11:05:58
5 นายพสธร     สีสะอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/03/2019 12:11:28
6 นางสาวศิริเพ็ญนภา     เอกณรงค์พันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 25/03/2019 12:12:34
7 นางสาวณัฐดาพร     พันธ์เสือ คณะวิทยาการจัดการ 25/03/2019 12:18:04
8 นางสาวพรรณี     ภาชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26/03/2019 12:21:11
9 นางสาวจารุภา     สว่างจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26/03/2019 12:22:49
10 นางสาวอรวรรณ     ทาอุบล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26/03/2019 12:24:55
11 นางสาวพิมพกานต์     สมหวัง คณะมนุษยศาสตร์ 28/03/2019 12:23:43
12 นายวีรยุทธ     คำแสง คณะมนุษยศาสตร์ 28/03/2019 12:27:32
13 นายปิยะณัฐ     พานทอง คณะมนุษยศาสตร์ 30/03/2019 10:33:22
14 นางสาวธนมาศ     ทับทิมไทย คณะมนุษยศาสตร์ 30/03/2019 10:35:29
15 นายอิทธิพล     ใคร่ครวญ คณะมนุษยศาสตร์ 30/03/2019 10:37:45
16 นายพิพัฒน์พล     จันปลี คณะมนุษยศาสตร์ 30/03/2019 10:40:21
17 นางสาววิจิตรา     โสธร คณะมนุษยศาสตร์ 30/03/2019 10:42:48
18 นายรักษิต     แสงทองดี คณะมนุษยศาสตร์ 30/03/2019 10:44:45
19 นางสาวจุฑามาศ     ศรีอุปถัม คณะมนุษยศาสตร์ 30/03/2019 10:46:55
<< กลับไปหน้าแรก