Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES OFFLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวภาวิณี     ขุนพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 25/03/2019 14:00:29
2 นางสาวสุนันทา     กรอบมุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/03/2019 14:52:54
3 นางสาวอรณัส     อุบลแย้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/03/2019 14:52:58
4 นางสาวภาวดี     สนลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/03/2019 14:53:20
5 นางสาวสุทธิชา     สุขเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/03/2019 14:53:22
6 นางสาวพรพิมล     นรสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/03/2019 14:55:19
7 นางสาวสิริมา     สุริยวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/03/2019 14:55:35
8 นางสาวนางสาวทิตภรณ์     เซี่ยงลี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/03/2019 14:55:54
9 นางสาวOrapan     Chareansiri คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26/03/2019 23:36:40
10 นายนายศักดิ์ณรงค์     มหิมา คณะมนุษยศาสตร์ 27/03/2019 14:57:25
11 นางสาวธมลวรรณ     แก้วไซหาญ คณะพยาบาลศาสตร์ 30/03/2019 13:35:46
<< กลับไปหน้าแรก