Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES OFFLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายสมิตร     จำเริญลาภ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/03/2019 09:06:39
2 นางสาวอรุณี     เขียวเข้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/03/2019 09:15:50
3 นางสาวเจริญพร     คานสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/03/2019 09:16:30
4 นางสาวกนกวรรณ     ปัตเมฆ คณะวิทยาการจัดการ 25/03/2019 09:58:08
5 นางสาวสุมาลี     ผลทวีทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ 25/03/2019 10:05:33
6 นางสาวสุทธิดา     พุ่มทอง คณะวิทยาการจัดการ 25/03/2019 14:59:10
7 นายนายโชติอนันต์     ปฐมไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์ 26/03/2019 08:02:46
8 นางสาวสุทธิดา     เอกปัจชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26/03/2019 12:45:29
9 นายสิทธิ​กร     ประจำเขตต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26/03/2019 23:40:03
10 นางสาวรัตนาภรณ์     ศรีคำ คณะมนุษยศาสตร์ 28/03/2019 17:56:42
11 นางสาวสิริยากร     นาคทั่ง คณะมนุษยศาสตร์ 28/03/2019 17:59:30
12 นางสาววารุณี     อารมย์สุขโข คณะมนุษยศาสตร์ 28/03/2019 18:20:46
<< กลับไปหน้าแรก