Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      

สำหรับ :รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวชิดชนก     ธิติทรัพย์อุดม คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:03:51
2 นายกฤตภาส     ขวัญบุญ คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:03:54
3 นายธนดล     เศรษฐวิทยา คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:03:58
4 นางสาวเขมิกา     ตุ้มฉิม คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:04:43
5 นางสาวนิศารัตน์     จันทราสกุล คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:05:04
6 นางสาวอารยา     ผิวนวล คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:05:04
7 นางสาวธิดาวรรณ     ทับแพ คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:05:05
8 นางสาวปฐมพร     อินทะพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:05:10
9 นางสาวกฤติยาภรณ์     แก้วปาน คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:06:21
10 นางสาวนาถยา     แก้วศรีงาม คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:08:04
11 นางสาวจินดารัตน์     จำปาเทศ คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:08:09
12 นายประวีร์     โคกเกษม คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:08:15
13 นางสาวผุสดี     บุญชอบ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:08:15
14 นางสาวกมลวรรณ     เกิดโถ คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:08:36
15 นางสาวนนทกร     ภิรมย์ภู่ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:08:56
16 นางสาวจารุวรรณ     บุญเหมาะ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:09:40
17 นายฐิติวัฒน์     คล้ายจันทร์พงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:11:10
18 นายภูวกฤต     ปุตตธรรมกุล คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:11:26
19 นายกอบชัย     คล้ายมาลา คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:11:26
20 นางสาววีรดา     สุวรรณชัย คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:12:35
21 นายทวิช     มงคลจิรกาญจน์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:14:09
22 นางสาวอุบลวรรณ     รอดเพ็ชร คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:14:31
23 นางสาวสุนิษา     พันพุก คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:14:59
24 นางสาวนนทิยา     เบ็ญพาด คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:15:11
25 นายสุรศักดิ์     คล้ายเเจ้ง คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:15:11
26 นางสาวสิริญา     ปัญเศษ คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:15:29
27 นางสาวรัตนากร     ภาจำรงค์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:15:40
28 นางสาวกานต์กวี     นกทอง คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:16:44
29 นางสาวอินทิรา     บุญพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:16:49
30 นางสาวนุชนาถ     ปั้นหยัด คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:16:53
31 นางสาวกัญญารัตน์     อรชร คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:16:55
32 นางสาวสุดารัตน์     พูลจักร์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:18:15
33 นางสาวกัญญ์นิษฐา     บัญฑิตธนสกุล คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:18:31
34 นายอภินันท์     แซ่จึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:19:05
35 นายกนก     สวนหลวง คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:19:11
36 นางสาวอรพรรณ     ศรีพนมวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:20:16
37 นายเผด็จ     แป้นแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:20:19
38 นางสาวรัชนีวรรณ     เหมือนละม้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:20:32
39 นางสาวอัญชลี     หลวงกวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:20:50
40 นางสาวกรรณิการ์     บุญชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:22:44
41 นางสาวกาญจนา     ศรีบัวคลี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:22:57
42 นายอุดมพร     ฉัตรพุก คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:23:30
43 นางสาวพรนิภา     ดาววีระกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:23:52
44 นางสาวภัทราพร     แซ่ลิ้ม คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:23:58
45 นางสาววิชญาพร     ปลีบุตร คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:24:10
46 นางสาวพัชรี     ใจมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:24:38
47 นางสาวศิรินภา     สิงห์สม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:24:57
48 นางสาวสุดารัตน์     ก้องสายชล คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:25:18
49 นายธนากร     เรือนแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:25:47
50 นางสาวจันจิรา     รุณคุณยง คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:25:49
51 นางสาวรัตนาวลักษณ์     ใจกล้า คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:26:46
52 นางสาวพรพิมล     ศรีสังวาลย์ คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:26:50
53 นายชนาเทพ     แก้วเมตตา คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:27:07
54 นางสาวสาลินี     แจ่มจำรัส คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:27:54
55 นางสาวโมทนา     ชูทอง คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:28:01
56 นางสาวสุภาภรณ์     สุวรรณประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:28:16
57 นางสาวณัฐวดี     ยืนยง คณะวิทยาการจัดการ 16/05/2019 15:24:53
58 นางสาวศุภนิดา     สวัสดี คณะวิทยาการจัดการ 17/05/2019 12:38:29
59 นางสาววันวิษา     แก้วคงคา คณะวิทยาการจัดการ 17/05/2019 12:39:33
60 นางสาวรัชฎาพร     เคียวเจริญกิจ คณะวิทยาการจัดการ 17/05/2019 12:40:56
<< กลับไปหน้าแรก