Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      

สำหรับ :รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวพรพรรณ     กังน้อน คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:02:28
2 นายอำนวย     จงแก้ววิจิตร คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:10:49
3 นายรัตชานนท์     ภักดี คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:14:12
4 นางสาวจุฑามาศ     มั่นจินดา คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:14:17
5 นายธวัชชัย     ใจซื่อ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:25:18
6 นายพงศธร     สำเภาทอง คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:33:54
7 นายพรภวิษย์     นิลประภัสสร คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:41:56
8 นายอภิสิทธิ์     ทองเปลว คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:44:15
9 นางสาวปวีย์ธิดา     อภิชัยธนนันทน์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:45:45
10 นางสาวเบญจรัตน์     ชื่นกลิ่นธูป คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:47:26
11 นางสาวกัญญารัตน์     รอดมณี คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:48:27
12 นายจิรวัฒน์     เกียรติไกรศร คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:53:33
13 นางสาวนิลุบล     สารรัมย์ คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 09:55:59
14 นางสาวภัทรพร     สวยคำ คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 09:56:04
15 นางสาวพรพิมล     ตะโพนทอง คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:56:04
16 นางสาวจุฑามาศ     วัฒนากร คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 09:56:07
17 นายYanzhi     Zhan คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:56:11
18 นางสาวจิรประภา     ห้วยหงษ์ทอง คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 09:56:44
19 นางสาวศุจินธรา     มานะงาม คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 09:57:22
20 นางสาวลูกนุ่น     บุตรน้ำเพ็ชร์ คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 09:57:56
21 นางสาววาธิณี     ชนประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:58:01
22 นางสาวจันทร์เพ็ญ     ฤทธิชัยดำรงกุล คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:58:40
23 นายธนพนธ์     กล่อมน้อย คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:59:18
24 นางสาวชนิตา     รอดจากภัย คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 10:00:19
25 นางสาวสุภาภรณ์     คำภีร์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 10:00:32
26 นายธนวัฒน์     โพธิ์ศรีสุววณ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 10:02:59
27 นางสาวสิริกาญจน์     บึงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:03:00
28 นางสาวภาวินี     สามบุญเรือง คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 10:03:02
29 นายปฎิพัทธ์     สินสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 10:03:06
30 นายวัชรกร     โพสกุล คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 10:03:15
31 นางสาววรีลักษณ์     เสือคล้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:03:30
32 นางสาวฟ้ารุ่ง     ย้อนเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:04:20
33 นางสาวอรณิชา     จันทร์หอม คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 10:04:46
34 นางสาวยุพา     ทิพกระโทก คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 10:04:54
35 นางสาววานิสสา     เหมือนหงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:05:02
36 นางสาวรัชนีกร     บัวแก้วดี คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 10:06:18
37 นายรัชกานต์     อึ๊งแสงภากรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 10:06:22
38 นายสมศักดิ์     บุญอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:06:26
39 นางสาวสร้อยสุมณฑา     อนงค์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 10:08:05
40 นางสาวปวีณา     บุญวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 10:08:09
41 นางสาวสุธิมา     รุ่งเรืองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:09:50
42 นางสาวผุสดี     พรามน้อย คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 10:10:56
43 นางสาวอรวรรณ     เทียมสีฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:11:20
44 นายติสรณ์     แก้วเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:12:19
45 นางสาวสมฤดี     วงค์ประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:12:48
46 นางสาวณัฐชา     ผลขำทอง คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 10:12:55
47 นางสาวภัทราภรณ์     ชูราศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:13:43
48 นายอรรถพล     ผ่องแพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:14:33
49 นางสาวศิริพร     เหล่านิกะขะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:14:40
50 นางสาวธัญญารัตนฺ์     ตู้นิ่ม คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 10:14:57
51 นางสาวพรศิริ     ปานอำพัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:15:24
52 นางสาวอารีย์     มะหิงษา คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 10:15:25
53 นายปัณณวัฒน์     นันทประเวชภัณฑ์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 10:15:27
54 นางสาวอินทิรา     ศิริโภคา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:17:06
55 นางสาวพิมพ์พิชชา     เจี่ยประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 10:17:20
56 นายวรวิชญ์     พูลดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:18:05
57 นางสาวสุนิสา     บุญโก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 10:18:38
58 นางสาวกัลยารัตน์     มั่นวง คณะวิทยาการจัดการ 16/05/2019 09:30:03
59 นายมัฆวาน     คำสอน คณะวิทยาการจัดการ 16/05/2019 09:33:15
60 นายวันเฉลิม     ปิ่นคำ คณะวิทยาการจัดการ 17/05/2019 13:14:31
<< กลับไปหน้าแรก