Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      

สำหรับ :รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวนลินรัตน์     วงศ์วราศัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:02:39
2 นายจิระพงศ์     เมฆสั้น คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:03:37
3 นางสาวอริสรา     แก้วทับทิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:05:40
4 นายเกรียงไกร     ปานสอาด คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:06:16
5 นางสาวกาญจนา     มะลินิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:06:56
6 นายวร​วุฒิ​     มหากาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:07:40
7 นายโชตินันทร์     ปฏิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:08:22
8 นายวิทวัส     หลำเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:09:01
9 นายธวัชชัย     เซี่ยงฉิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:09:03
10 นางสาวจิราภรณ์     รอดประชา คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:09:04
11 นายชัยพร     สนอุป คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:09:20
12 นางสาวกนกวรรณ     รักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:09:47
13 นางสาวนางสาวกนกวรรณ     หะยะมิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:09:58
14 นางสาวณัฐชา     โตสันเทียะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:10:16
15 นางสาวกันทิมา     ล้ำเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:10:42
16 นางสาวณัฏฐา     โตสันเทียะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:10:53
17 นางสาวศศินา     พุ่มกุมาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:11:13
18 นายสุจินต์​     ศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:13:03
19 นายศราวุธ     สิงห์วงษา คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:13:24
20 นายอมรเทพ     โพธิ์ถนอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:14:31
21 นายกนก     ทองเปราะ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:15:08
22 นายบุญยืน     พราหมเกษม คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:15:56
23 นายศุภพล     จันทร์มา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:18:03
24 นางสาวภารดี     มงคลรัตนาสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:18:05
25 นางสาวศิรินทิพย์     สร้อยทอง คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:19:46
26 นายพลวัฒน์     เกตุชาวนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:23:28
27 นายจักรพรรณ์     ปานพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:24:41
28 นายกิติภพ     พุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:31:29
29 นางสาวจิรดา     พรามณีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:34:40
30 นางสาวฐิตาภา     จันทร์เมฆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:34:50
31 นางสาวอารยา     ปั้นแตง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:35:18
32 นางสาวน้ำผึ้ง     เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:35:25
33 นางสาวปัทมา     พาทีไพเราะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:36:06
34 นายภาธร     ทิพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:39:39
35 นางสาวชนากานต์     ไกรสา คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:44:55
36 นายปฏิพล     เพียรทอง คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:46:14
37 นายวศิน     คงควร คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:46:37
38 นางสาวอมรรัตน์     ขวัญเสน่ห์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:47:30
39 นางสาวรุ่งทิวา     เพชรรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:48:08
40 นางสาวลัดดาวัลย์     นิลครบุนี คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:49:22
41 นางสาววาสินี     ทองเย็น คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 09:51:36
42 นางสาวน.ส.จินทภา     ชูตาลัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:51:45
43 นางสาวกุลธกาญจน์     ศรีคช คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 09:51:58
44 นางสาวไพรินทร์     คนซื่อ คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 09:51:59
45 นายธันวา     ตู้นิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:52:04
46 นายศราวุธ     สว่างวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:52:36
47 นางสาวกัญญ์นิษฐา     ยอดนิลสกุล คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 09:53:39
48 นางสาวศุภิสรา     ดอนไผ่ยอด คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:53:57
49 นางสาวนภัทสรณ์     เล้าอรุณ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:54:20
50 นางสาววิกานดา     เจดีย์พราหมณ์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:55:23
51 นางสาวณัชชา     ว่องประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:55:24
52 นางสาวนาตาชา     สกุลนาค คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:55:28
53 นางสาววริศรา     สระศรี คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:55:47
54 นายทศวรรต     บุญจวง คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:56:10
55 นางสาวนิชาภา     ตู้แดง คณะมนุษยศาสตร์ 13/05/2019 09:56:31
56 นางสาวเรณุกา     แพรอัตร์ คณะวิทยาการจัดการ 13/05/2019 09:56:38
57 นายชนกานต์     ทับทิมดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13/05/2019 09:57:28
58 นางสาวหฤทัย     กำบาง คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 09:58:05
59 นางสาวศิวพร     เกิดทอง คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 09:58:06
60 นางสาวนฤมล     คงแจ่ม คณะครุศาสตร์ 13/05/2019 09:58:19
<< กลับไปหน้าแรก