Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายฐิติ     ซ้อนเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:00:24
2 นายธนากรณ์     หงวนบุญมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:02:02
3 นางสาวธนัชชา     ตุ้มสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:06:51
4 นายวรุต     สว่างศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:08:14
5 นางสาวงามลักษณ์     วัตยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:11:18
6 นางสาวพิมานมาศ     ศักสันติกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:11:27
7 นางสาวประภัสสร     ล่องสุวรรณา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:12:11
8 นางสาวพรรณทิภา     ดีวงษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:12:15
9 นางสาววิภาวี     หลักแหลม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:12:41
10 นางสาวฐิติชญา     ไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:14:37
11 นายณัฐพงษ์     ตรีแดงน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:14:40
12 นางสาวนวลอนงค์     ภูนา คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:14:52
13 นายนายพศวัต     โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:14:55
14 นางสาวดลพร     พยอมหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:15:09
15 นางสาวสกาวใจ     พีรานุวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:16:19
16 นางสาวสุกัญญา     ชมสุข คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:16:28
17 นายธนาเทพ     พิกุลทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:17:53
18 นางสาวจารุวรรณ     บัวศรีใส คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:18:25
19 นางสาวน้ำเพชร     พึ่งน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:19:18
20 นางสาวปิณญาภัคร์     ลื่นกลาง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:19:35
21 นางสาววรรณพร     แซ่ลิ้ม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:19:41
22 นายอธิวัฒน์     ศิริพรนพคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:20:11
23 นายสุรพันธ์     เกตุกาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:20:12
24 นายปริญญา     อุ่นทาโพ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:20:20
25 นางสาวชลศิกานต์     พวงโต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:20:49
26 นางสาวลาวัณย์     ห้วยหงษ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:20:55
27 นายธนภูมิ     หินอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:21:27
28 นายศิริชัย     แสงทอง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:23:31
29 นางสาวณหทัย     เล็กแดงอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:24:22
30 นางสาวศศินา     ผิวเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:25:04
31 นางสาวรัตนาภรณ์     ฮะชะชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:25:26
32 นายสุระ​พันธ์​     สาสนะสุข คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:25:33
33 นางใกล้รุ่ง     พร้อมมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:25:35
34 นางสาวมาริสา     พุ่มพันธ์ม่วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:26:17
35 นายธนบดี     จันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:26:51
36 นายโนธิน     ศรีนวล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:27:08
37 นางสาวสิริลักษณ์     ทองเปลว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:27:13
38 นางสาวลภัสกร     พลสําโรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:27:35
39 นางสาวสุรวี     วงศ์สิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:27:59
40 นายอัครเดช     พุกสุริย์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02/06/2020 20:39:24
<< กลับไปหน้าแรก