Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวจุฑามาศ     ศรีอุปถัม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:34:38
2 นางสาวณัฐชยา     อุยพาณิชยนต์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:35:04
3 นายปิยะณัฐ     พานทอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:35:06
4 นายอิทธิพล     ใคร่ครวญ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:35:44
5 นางสาวธนมาศ     ทับทิมไทย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:37:07
6 นายพิพัฒน์พล     จันปลี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:39:49
7 นายฌาณุวัฒน์     สุขนาดี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:42:46
8 นายอัครพงษ์     สีอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:42:58
9 นายรัตนกร     มะลิอ่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:43:03
10 นายวสุพล     รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:43:35
11 นายเกียรติศักดิ์     ตุ้มคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:43:42
12 นายพิชญะ     สนธี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:45:00
13 นายคุณานนต์     ฉิมวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:02:47
14 นายณัฐดนัย     ศรีพนม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:19:09
15 นางสาวนิราวรรณ     จงใจภักดี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:20:47
16 นางสาวพจนารถ     ตันเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:21:02
17 นางสาวสุดารัตน์     น่วมทนงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:21:15
18 นางสาวณัชฌา     สามงามน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:21:41
19 นางสาวประภาพร     แผ่แสงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:21:50
20 นายสิทธิพล     พัดใจดี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:21:59
21 นางสาวเมทินี     เต็งพลอย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:23:08
22 นางสาวตวิษ๋า     พรมชาติ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:23:53
23 นายณัฐชนนท์     สีจำปา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:24:06
24 นางสาวสุพรรษา     เอกจีน คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:24:11
25 นางสาวจุฑาทิพย์     ภาษีสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:25:02
26 นายบุริศร์     เกรียงวัฒนะศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:25:06
27 นางสาวธนัชพร     ไพร่ทอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:25:10
28 นางสาวดวงกมล     นวนละออง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:25:10
29 นางสาวจันทร์มณี     การะเนตร คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:25:12
30 นางสาวธันยพร     ศรีชัยนาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:25:32
31 นางสาวณัชชา     เอี่ยมมี คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:25:32
32 นายณิชาบูร     เตียวฮวด คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:25:39
33 นางสาววลีพร     กิจเมฆ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:25:49
34 นางสาวพัสน์นันท์     เอี๊ยไพศาล คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:25:57
35 นางสาวธนาภรณ์     บัวเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:26:01
36 นายณัฐพันธ์     อินทรสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:26:05
37 นายวันเฉลิม     ขันทองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:26:19
38 นายชยุตม์     นิลพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:26:32
39 นายศวีระ     คงคาหลวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:26:38
40 นายภาณุ     ทัศนเจริญวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 15:16:29
<< กลับไปหน้าแรก