Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวศศินา     แม้นนุสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:33:06
2 นางสาวอาทิตยา     จีนตุ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:33:56
3 นายศราวุธ     แก่นเสาร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:01:57
4 นายบัณฑิต     กาฬภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:02:09
5 นายสิทธิพล     พัดใจดี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:03:42
6 นางสาวณัฐธิชา     เจริญสุข คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:03:45
7 นางสาวเบญจรัตน์     คณานับ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:04:57
8 นายธนพนธ์     ชดคล้าย คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:06:38
9 นายนาวี     ทองฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:07:47
10 นางสาวพีรดา     กวยเนียม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:09:38
11 นางสาวณัฏฐาพร     จันทร์นฤกุล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:09:39
12 นางสาวกมวรรณ     ขำปาน คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:13:46
13 นางสาวปวีณา     ป่านทอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:14:45
14 นางสาวนางสาวอัจฉรา     สูงรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:16:06
15 นางสาวนรีรักษ์     แก้วฉวี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:17:28
16 นางสาวอมลวรรณ     กาจาาระนะ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:17:32
17 นางสาวกาญจนา     รักราษฎร์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:17:44
18 นางสาวสรญา ปัชชามูล     ปัชชามูล คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:18:00
19 นายธิติวุฒิ     สุขอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:18:12
20 นายสหภพ     ประทานสุข คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:18:15
21 นายนัทธพงศ์     บู่สามสาย คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:18:59
22 นางสาวกุลณัฐ     ปลูกพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:19:01
23 นางสาวบุษกร     อ้นทอง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:19:39
24 นางสาวสิรัณยา     ห้วยหงษ์ทอง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:19:46
25 นางสาวอภิญญา     ช่างแสง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:20:06
26 นางสาวกุลธิดา     แจ่มจันทรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:20:08
27 นางสาวลักษิกา     ชูจุ้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:20:11
28 นายธีรนัย     ลิ้วห้อง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:20:12
29 นางสาวอันชนา     คำสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:20:16
30 นางสาวศิริลักษณ์     บู่สามสาย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:20:17
31 นายภัควัตร     น้อมมนัส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:20:24
32 นายพศิน     นกทอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:20:44
33 นางสาวสุนิษา     หมื่นจง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:20:49
34 นางสาวนางสาววรรณลียา     วันกุมภา คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:20:52
35 นางสาวยุวนันท์     จันทอง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:20:56
36 นายจักรพงศ์     แย้มเยื้อน คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:20:57
37 นายอัมรินทร์     เถื่อนถ้ำแกว คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:21:00
38 นายศิรเมศร์     จันทร์วรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:21:06
39 นายเฉลิมชัย     เที่ยงธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 14:11:32
40 นายฤชากร     ลูกอินทร์ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 15:09:11
<< กลับไปหน้าแรก