Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : หลักสูตร "การปรับปรุงเว็บไซต์อาจารย์และหน่วยงาน"

วันและเวลาจัดอบรม : 18 ธันวาคม 2563 (เวลา 08.30 - 12.30 น.)
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์และบุคลากร จำนวน 45 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 15/12/2563 12:00

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การสร้างและแชร์ CONTENT เพื่อเพิ่มคะแนน WEBOMETRIC รุ่นที่ 5

วันและเวลาจัดอบรม : 18 ธันวาคม 2563 (เวลา 13.00 - 17.00 น.)
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์และบุคลากร จำนวน 45 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 15/12/2563 12:00

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การสร้างและแชร์ CONTENT เพื่อเพิ่มคะแนน WEBOMETRIC รุ่นที่ 4

วันและเวลาจัดอบรม : 6 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 13.00 - 17.00 น.)
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์และบุคลากร จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 04/11/2563 23:00

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การสร้างและแชร์ CONTENT เพื่อเพิ่มคะแนน WEBOMETRIC รุ่นที่ 3

วันและเวลาจัดอบรม : 6 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 08.30 - 12.30 น.)
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์และบุคลากร จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 04/11/2563 23:00

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การสร้างและแชร์ CONTENT เพื่อเพิ่มคะแนน WEBOMETRIC รุ่นที่ 2

วันและเวลาจัดอบรม : 3 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 13.00 - 17.00 น.)
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์และบุคลากร จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 28/10/2563 23:00

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : การสร้างและแชร์ CONTENT เพื่อเพิ่มคะแนน WEBOMETRIC รุ่นที่ 1

วันและเวลาจัดอบรม : 3 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 08.30 - 12.30 น.)
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 28/10/2563 23:00

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้วย GOOGLE CLASSROOM รุ่นที่ 1

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น.
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 14/10/2563 17:00

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้วย GOOGLE CLASSROOM รุ่นที่ 2

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น.
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 25/06/2563 17:00

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้วย GOOGLE CLASSROOM รุ่นที่ 3

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น.
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 28/06/2563 23:00

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้วย GOOGLE CLASSROOM รุ่นที่ 4

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น.
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/06/2563 23:00

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้วย GOOGLE CLASSROOM รุ่นที่ 5

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น.
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/06/2563 23:00

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการจัดทำอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย GOOGLE FORM รุ่นที่ 1

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : //543 :