Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเว็บไซต์อัตโนมัติ และจัดทำ GOOGLE SCHOLAR

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 30 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 30/06/2560

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน GOOGLE CLASSROOM สำหรับอาจารย์”

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 30 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 30/06/2560

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน GOOGLE APPS FOR EDUCATION : WORKING IN THE CLOUD สำหรับบุคลากร

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 30 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 30/06/2560

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร หลักสูตร “การสร้างวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สำหรับบทเรียนออนไลน์”

วันและเวลาจัดอบรม : วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 30 ท่าน

ผู้ที่ได้รับทุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ปี 2560 ไม่ต้องลงชื่อสมัคร สำรองที่ให้เรียบร้อยเเล้ว

หมดเขตรับสมัคร : 17 มีนาคม 2560

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร หลักสูตร “การสร้าง PRESENTATION แบบ INFOGRAPHIC อย่างมืออาชีพ”

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 30 ท่าน

ผู้ที่ได้รับทุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ปี 2560 ไม่ต้องลงชื่อสมัคร สำรองที่ให้เรียบร้อยเเล้ว

หมดเขตรับสมัคร : 17 มีนาคม 2560

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การสร้าง INFOGRAPHIC อย่างมืออาชีพ”

วันและเวลาจัดอบรม : 26 – 27 ธันวาคม 2559
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 10 ธันวาคม 2559

   


ประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน GOOGLE APPS FOR EDUCATION : WORKING IN THE CLOUD รุ่นที่ 1

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 50 ท่าน

ประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน GOOGLE APPS FOR EDUCATION : WORKING IN THE CLOUD รุ่นที่ 2

วันและเวลาจัดอบรม : วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 50 ท่าน

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน GOOGLE APPS FOR EDUCATION : ACTIVE LEARNING WITH GOOGLE APPS FOR EDUCATION รุ่นที่ 1

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 2 -3 มิถุนายน 2559
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน GOOGLE APPS FOR EDUCATION : ACTIVE LEARNING WITH GOOGLE APPS FOR EDUCATION รุ่นที่ 2

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2559
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตร “การสร้างวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สาหรับบทเรียนออนไลน์”

วันและเวลาจัดอบรม : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 15 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 น.

   


ประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับนักศึกษาแรกเข้า 2558

วันและเวลาจัดอบรม : 9 กรกฎาคม 2558 - 23 กรกฎาคม 2558
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ (อาคารหอสมุดเก่า) มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 60 ท่าน

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตร “การสร้างบทเรียนออนไลน์ LMS เบื้องต้น” (รุ่นที่ 3)

วันและเวลาจัดอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 60 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น.

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตร “การสร้างบทเรียนออนไลน์ LMS เบื้องต้น” (รุ่นที่ 2)

วันและเวลาจัดอบรม : วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 60 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น.

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตร “การสร้างบทเรียนออนไลน์ LMS เบื้องต้น” (รุ่นที่ 1)

วันและเวลาจัดอบรม : วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558
สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 60 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น.