Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร หลักสูตร การสร้าง PRESENTATION แบบ INFOGRAPHIC อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 05/02/2019

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร หลักสูตร การสร้างวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สำหรับบทเรียนออนไลน์ รุ่นที่ 3

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 05/02/2019

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร หลักสูตร “การสร้าง PRESENTATION แบบ INFOGRAPHIC อย่างมืออาชีพ”

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 31 มกราคม 2562
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 27/01/2019

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร หลักสูตร การสร้างวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สำหรับบทเรียนออนไลน์

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 30 มกราคม 2562
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 27/01/2019

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ" รุ่นที่ 2

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 25 ตุลาคม 2561
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 23/10/2018

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ" รุ่นที่ 1

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 24 ตุลาคม 2561
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/10/2018

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร สำหรับบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร “การสร้างวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สำหรับบทเรียนออนไลน์”

วันและเวลาจัดอบรม : วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสานักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 20 ท่าน

รับสมัครทั้งหมด 40 ท่าน สมัครออนไลน์ 20 ท่าน และสมัครที่คณะของท่าน 20 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 18/12/2017

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร สำหรับบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร “การสร้าง PRESENTATION แบบ INFOGRAPHIC อย่างมืออาชีพ”

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสานักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 20 ท่าน

รับสมัครทั้งหมด 40 ท่าน สมัครออนไลน์ 20 ท่าน และสมัครที่คณะของท่าน 20 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 18/12/2017