Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร สำหรับบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร “การสร้างวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สำหรับบทเรียนออนไลน์”

วันและเวลาจัดอบรม : วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสานักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 20 ท่าน

รับสมัครทั้งหมด 40 ท่าน สมัครออนไลน์ 20 ท่าน และสมัครที่คณะของท่าน 20 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 18/12/2017

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร สำหรับบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร “การสร้าง PRESENTATION แบบ INFOGRAPHIC อย่างมืออาชีพ”

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสานักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 20 ท่าน

รับสมัครทั้งหมด 40 ท่าน สมัครออนไลน์ 20 ท่าน และสมัครที่คณะของท่าน 20 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 18/12/2017

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาด้วยโปรแกรม MICROSOFT WORD”

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสานักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 20/07/2017

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเว็บไซต์อัตโนมัติ และจัดทำ GOOGLE SCHOLAR

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 30 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 30/06/2017

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน GOOGLE CLASSROOM สำหรับอาจารย์”

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 30 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 30/06/2017

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน GOOGLE APPS FOR EDUCATION : WORKING IN THE CLOUD สำหรับบุคลากร

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 60 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 10/07/2017