Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตร “การสร้างบทเรียนออนไลน์ LMS เบื้องต้น” (รุ่นที่ 3)


Responsive image

      ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในแวดวงการศึกษา การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับคณาจารย์ จึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดทำโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning จากการสอนปกติของอาจารย์ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสามารถใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน


          กลุ่มเป้าหมาย :
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 60 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

          ไฟล์เอกสาร :<< กลับไปหน้าแรก