Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับนักศึกษาแรกเข้า 2558


Responsive image

      ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในแวดวงการศึกษา การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับคณาจารย์ จึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดทำโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning จากการสอนปกติของอาจารย์ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสามารถใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน


          กลุ่มเป้าหมาย :
อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 60 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
9 กรกฎาคม 2558 - 23 กรกฎาคม 2558

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ (อาคารหอสมุดเก่า) มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม

          ไฟล์เอกสาร :<< กลับไปหน้าแรก