Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตร “การสร้างวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สาหรับบทเรียนออนไลน์”


Responsive image

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน โดยสานักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) และสนับสนุนทุนในการจัดทาบทเรียนออนไลน์ให้แก่คณาจารย์ เพื่อเป็นสื่อเสริมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของนักศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ในการนี้สานักคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้สื่อเสริมทักษะในรูปแบบต่างๆ แก่อาจารย์และนักศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่ประกอบไปด้วยภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดทาบทเรียนออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอประกอบการเรียนการสอนสาหรับบทเรียนออนไลน์ (LMS) อีกด้วย


          กลุ่มเป้าหมาย :
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 15 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

          ไฟล์เอกสาร :<< กลับไปหน้าแรก