Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การสร้าง INFOGRAPHIC อย่างมืออาชีพ”


Responsive image

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การสร้าง InfoGraphic อย่างมืออาชีพ” เพื่อนำงานทางด้าน InfoGraphic พร้อมด้วยเทคนิคและหลักการการสร้างงาน มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการเรียนการสอน การนำเสนอและพัฒนาสื่อ การประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ในองค์กร


          กลุ่มเป้าหมาย :
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 40 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
26 – 27 ธันวาคม 2559

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

          ไฟล์เอกสาร :<< กลับไปหน้าแรก