Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน GOOGLE APPS FOR EDUCATION : WORKING IN THE CLOUD สำหรับบุคลากร


Responsive image

      ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นในหลายด้าน เช่น การติดต่อสื่อสาร การรับส่งเอกสาร กำหนดนัดหมาย การเผยแพร่ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การทำเอกสารร่วมกันทำให้การทำงานการบริหารจัดการงานต่าง ๆ สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะการทำงาน ในยุคนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่บุคลากรในหน่วยงานจะต้องเข้าถึงเอกสารงานต่าง ๆ ตลอดเวลา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Google Apps for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือการทำงานงานร่วมกัน การสื่อสารร่วมกันทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดย Google Apps มีแอพพลิเคชั่นอาทิเช่น Google Drive, Google Slide, Google Sheet, Google Docs, Google Form, Google Calendar เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้งานทุกคนสามารถจัดเก็บงานได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา


          กลุ่มเป้าหมาย :
อาจารย์หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 60 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

          ไฟล์เอกสาร :<< กลับไปหน้าแรก