Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน GOOGLE CLASSROOM สำหรับอาจารย์”


Responsive image

      ปัจจุบันการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน Google Apps for Education มีการบริการที่เรียกว่า Google Classroom ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้โดยเปิดให้ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ จึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สำนักคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำ Google Classroom มาช่วยเสริมศักยภาพการเรียนการสอนของผู้สอน จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์” เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความ เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


          กลุ่มเป้าหมาย :
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 30 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

          ไฟล์เอกสาร :<< กลับไปหน้าแรก