Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเว็บไซต์อัตโนมัติ และจัดทำ GOOGLE SCHOLAR


Responsive image

      ด้วยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์มีการให้บริการเครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บเว็บไซต์เพื่องานประชาสัมพันธ์และงานสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับ หน่วยงาน โปรแกรมวิชา และคณาจารย์ โดยที่ผ่านมามีหน่วยงาน โปรแกรมวิชา และคณาจารย์ มาขอใช้งานพื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งระบบที่ให้บริการอยู่เดิมนั้นมีเพียงระบบสนับสนุนการทำงานพื้นฐาน ทำให้การใช้งานต้องใช้ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก ยังไม่สะดวกต่อการใช้งาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้มีการพัฒนาระบบช่วยจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา ทำให้การทำงานในการสร้างเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก และสามารถจัดทำเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสำนักคอมพิวเตอร์ยังเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการจัดทำให้ผลการวิเคราะห์ของ Webometric อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ในการนี้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบช่วยจัดทำเว็บไซต์ และ การจัดทำ Google scholar เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่อไป


          กลุ่มเป้าหมาย :
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 30 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

          ไฟล์เอกสาร :<< กลับไปหน้าแรก