Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาด้วยโปรแกรม MICROSOFT WORD”


Responsive image

      การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานสำคัญในการขอผลงานทางวิชาการตำแหน่งต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องมีความถูกต้องทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ โดยเนื้อหาเป็นส่วนที่บอกถึงองค์ความรู้ และกระบวนการวิจัยซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้เขียน ส่วนรูปแบบเป็นลักษณะทางกายภาพ ซึ่งถูก กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานของแต่ละมหาวิทยาลัย ความถูกต้องของรูปแบบของผลงานทางวิชาการ ขึ้นอยู่กับการจัดพิมพ์ การพิสูจน์อักษร และการประกอบเข้าเป็นตัวเล่ม การจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน หรือผู้ขอผลงาน ทางวิชาการ ฉะนั้น ผู้เขียนจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ให้เข้าใจ และต้องตรวจแก้ไขต้นฉบับให้ถูกต้องสมบูรณ์ด้วยตนเอง สำนักคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำเอกสารผลงานทางวิชาการ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาด้วยโปรแกรม Microsoft Word” เพื่อให้การจัดรูปแบบงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


          กลุ่มเป้าหมาย :
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสานักคอมพิวเตอร์

          ไฟล์เอกสาร :<< กลับไปหน้าแรก