Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ" รุ่นที่ 1


Responsive image

      ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์มีการให้บริการเครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บเว็บไซต์เพื่องานประชาสัมพันธ์และงานสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับ หน่วยงาน สาขาวิชา และคณาจารย์ อีกทั้งสำนักคอมพิวเตอร์ยังได้รับมอบหมาย ดูแล กำกับ ติดตาม การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (Webometric) จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บไซต์ 2 ภาษา“ โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานเป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา เพื่อการเป็นเพิ่มหน้าเว็บเพจ เพิ่มจำนวนไฟล์ดาวน์โหลดจากหน่วยงานภายนอก และรองรับการประเมินจากมหาวิทยาลัยต่อไป


          กลุ่มเป้าหมาย :
อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 50 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

          สถานที่จัดอบรม :
ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1

          ไฟล์เอกสาร :<< กลับไปหน้าแรก