Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร หลักสูตร การสร้างวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สำหรับบทเรียนออนไลน์


Responsive image

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน โดยสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) และสนับสนุนทุนในการจัดทำบทเรียนออนไลน์ให้แก่คณาจารย์ เพื่อเป็นสื่อเสริมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของนักศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้สื่อเสริมทักษะในรูปแบบต่างๆ แก่อาจารย์และนักศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่ประกอบไปด้วยภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562


          กลุ่มเป้าหมาย :
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 35 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันที่ 30 มกราคม 2562

          สถานที่จัดอบรม :
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

          ไฟล์เอกสาร :<< กลับไปหน้าแรก