Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Responsive image

      โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตร “การสร้างบทเรียนออนไลน์ LMS เบื้องต้น” (รุ่นที่ 2)รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 อาจารย์ ดร.อิทธินันทน์     คิมหะจันทร์ สถาบันภาษา 23/11/2015
2 อาจารย์ลลนา     ปฐมชัยวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 25/11/2015
3 อาจารย์ชวนพิศ     สิริพันธะ คณะมนุษยศาสตร์ 25/11/2015
4 อาจารย์จันทรา     พรมปาน คณะมนุษยศาสตร์ 25/11/2015
5 อาจารย์เนตรนภา     สวยสี คณะมนุษยศาสตร์ 25/11/2015
6 อาจารย์ไตรภพ     สุวรรณศรี คณะมนุษยศาสตร์ 27/11/2015
7 อาจารย์ผุสดี     ปทุมารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 30/11/2015
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักษ์     จินดาวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 30/11/2015
9 อาจารย์พงศกร     เม่นลาภเหมาะ คณะมนุษยศาสตร์ 01/12/2015
10 อาจารย์วิภาวี     วันละ คณะมนุษยศาสตร์ 02/12/2015
11 อาจารย์นเรศ     ชูดวง คณะมนุษยศาสตร์ 02/12/2015
12 อาจารย์นาฎนภา     ชูดวง คณะมนุษยศาสตร์ 02/12/2015
13 อาจารย์อารีรัตน์     ฟักเย็น คณะมนุษยศาสตร์ 02/12/2015
14 อาจารย์นิลุบล     คงเปรม คณะมนุษยศาสตร์ 02/12/2015
15 อาจารย์สหะ     พุกศิริวงศ์ชัย คณะครุศาสตร์ 03/12/2015
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี     ศรีเอี่ยมสะอาด คณะครุศาสตร์ 03/12/2015
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ     กาญจนสินธุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 07/12/2015
<< กลับไปหน้าแรก