Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Responsive image

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน GOOGLE APPS FOR EDUCATION : ACTIVE LEARNING WITH GOOGLE APPS FOR EDUCATION รุ่นที่ 1รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 อาจารย์พิชยา     สุขปลั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/05/2016
2 อาจารย์สุพิชฌาย์     จันทร์เรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/05/2016
3 อาจารย์สุธารัตน์     ชาวนาฟาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/05/2016
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา     หลิมศิโรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/05/2016
5 อาจารย์ศุภกฤษ     นาคป้อมฉิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/05/2016
6 อาจารย์ขนิษฐา     เจริญพานิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/05/2016
7 อาจารย์กุลยา     เจริญมงคลวิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/05/2016
8 อาจารย์อนัญญา     ทองสิมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/05/2016
9 อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา     จันทิมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/05/2016
10 อาจารย์กิตติพงษ์     เสียงเสนาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/05/2016
11 อาจารย์ปรีชา     แจ่มวิถีเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/05/2016
12 อาจารย์วรรษมน     เพียรเสมอ คณะมนุษยศาสตร์ 24/05/2016
13 อาจารย์อัญชนา     สุตมาตร คณะมนุษยศาสตร์ 25/05/2016
14 อาจารย์สุรพงษ์     ประเสริฐศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 25/05/2016
15 อาจารย์อรรณพ     เรืองมณี คณะมนุษยศาสตร์ 25/05/2016
16 อาจารย์วิริยา     วิริยารัมภะ คณะมนุษยศาสตร์ 25/05/2016
17 อาจารย์ศราวุธ     วิวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 25/05/2016
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญลักษณ์     วจนะวิศิษฐ คณะพยาบาลศาสตร์ 26/05/2016
19 อาจารย์แพรวพรรณ     ตรีชั้น คณะครุศาสตร์ 27/05/2016
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทนา     วัฒนกาญจนะ คณะวิทยาการจัดการ 27/05/2016
21 อาจารย์ ดร.ปาริชาต     ขำเรือง คณะวิทยาการจัดการ 27/05/2016
22 อาจารย์ ดร.สุชาดา     แสงดวงดี คณะวิทยาการจัดการ 27/05/2016
<< กลับไปหน้าแรก