Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Responsive image

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน GOOGLE CLASSROOM สำหรับอาจารย์”รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 อาจารย์สุรชัย     อยู่สุข สถาบันภาษา 15/06/2017
2 อาจารย์พศิกา     ธารณธรรม สถาบันภาษา 15/06/2017
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก     บัวเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ 15/06/2017
4 อาจารย์ ดร.ดารินทร์     โพธิ์ตั้งธรรม คณะวิทยาการจัดการ 15/06/2017
5 อาจารย์สถาพร     รุ่งสว่าง สถาบันภาษา 15/06/2017
6 อาจารย์ขนิษฐา     ไทยเจริญ สถาบันภาษา 15/06/2017
7 อาจารย์แก้วใจ     อาภรณ์พิศาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/06/2017
8 อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา     จันทิมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/06/2017
9 อาจารย์วุฒิชัย     ไชยภักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/06/2017
10 อาจารย์รณกร     ธรรมจิตต์ สถาบันภาษา 17/06/2017
11 อาจารย์วรชิน     มั่งคั่ง คณะมนุษยศาสตร์ 17/06/2017
12 อาจารย์จรินทร     อุ่มไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/06/2017
13 อาจารย์ ดร.นิตยา     จันกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/06/2017
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณทิพย์     แสงสุขเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/06/2017
15 นายอดิศร     แก้วภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/06/2017
16 อาจารย์นารีมา     แสงวิมาน คณะมนุษยศาสตร์ 19/06/2017
17 อาจารย์อรนุช     เอกพงษ์เผ่า คณะมนุษยศาสตร์ 19/06/2017
18 อาจารย์ ดร.ยศกิต     เรืองทวีป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/06/2017
19 อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย     วรจิตติพล คณะมนุษยศาสตร์ 19/06/2017
20 อาจารย์ยศพรธ์     วรรชนะ คณะมนุษยศาสตร์ 20/06/2017
21 อาจารย์ ดร.รุ่งนภา     เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/06/2017
22 อาจารย์กมลวรรณ     บุตรประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/06/2017
<< กลับไปหน้าแรก