Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Responsive image

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเว็บไซต์อัตโนมัติ และจัดทำ GOOGLE SCHOLARรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 อาจารย์ขนิษฐา     ไทยเจริญ สถาบันภาษา 15/06/2017
2 นางสาวยุวดี     สมเชื้อเวียง สำนักงานอธิการบดี 16/06/2017
3 นางสาวสารินี     วัฒนแสนชัย คณะมนุษยศาสตร์ 16/06/2017
4 อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา     จันทิมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/06/2017
5 อาจารย์วุฒิชัย     ไชยภักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/06/2017
6 นางกฤติมา     ธณศักดิ์กุล สำนักงานอธิการบดี 16/06/2017
7 อาจารย์วรชิน     มั่งคั่ง คณะมนุษยศาสตร์ 17/06/2017
8 อาจารย์จรินทร     อุ่มไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/06/2017
9 อาจารย์ ดร.นิตยา     จันกา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/06/2017
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณทิพย์     แสงสุขเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/06/2017
11 นางสาวรัชนี     ลิ้มปฐมชัยชาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/06/2017
12 นายอดิศร     แก้วภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/06/2017
13 นางสาวภูริชญา     วิวัฒน์กาญจนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/06/2017
14 นางสาวมัสยา     มีบำรุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/06/2017
15 นางสาวระพีพร     สัมพันธ์กาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/06/2017
16 นางสาวมณฑิรา     วุฒิพงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/06/2017
17 อาจารย์ ดร.ยศกิต     เรืองทวีป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/06/2017
18 นายนฤดล     ล้ำประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/06/2017
19 อาจารย์ยศพรธ์     วรรชนะ คณะมนุษยศาสตร์ 20/06/2017
20 นายธัญวสุ     ไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/06/2017
21 อาจารย์สุธรรมา     พิสุทธิโสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/06/2017
22 นายวิรชา     วิรัชกุล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 22/06/2017
23 นางสาวยุวพรรณ     ผึ้งทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 22/06/2017
<< กลับไปหน้าแรก