Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Responsive image

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร สำหรับบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร “การสร้างวิดีโอประกอบการเรียนการสอน สำหรับบทเรียนออนไลน์”รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวกุลยา     เจริญมงคลวิไล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/11/2017
2 อาจารย์สุธารัตน์     ชาวนาฟาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/11/2017
3 อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์     อุทธา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/11/2017
4 อาจารย์พิชยา     สุขปลั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/11/2017
5 อาจารย์สุขสวัสดิ์     แซ่ลิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/11/2017
6 อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์     ไทยโพธิ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/11/2017
7 อาจารย์แก้วใจ     อาภรณ์พิศาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/11/2017
8 อาจารย์วันเพ็ญ     แวววีรคุปต์ คณะพยาบาลศาสตร์ 21/11/2017
9 อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย     วรจิตติพล คณะมนุษยศาสตร์ 22/11/2017
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาพร     ฉายะรถี คณะมนุษยศาสตร์ 22/11/2017
11 อาจารย์ ดร.ดวงใจ     ชนะสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ 22/11/2017
12 อาจารย์ ดร.อรพรรณ     ตู้จินดา คณะครุศาสตร์ 22/11/2017
13 อาจารย์กุลบา     สกุลนคร คณะมนุษยศาสตร์ 22/11/2017
14 อาจารย์ ดร.ปรารถนา     แซ่อึ้ง คณะมนุษยศาสตร์ 22/11/2017
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก     บัวเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ 23/11/2017
16 อาจารย์ ดร.ดารินทร์     โพธิ์ตั้งธรรม คณะวิทยาการจัดการ 23/11/2017
17 อาจารย์ณัฐธยาน์     อังคประเสริฐกุล คณะพยาบาลศาสตร์ 24/11/2017
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ     กาญจนสินธุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/11/2017
19 อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด     ชูพรม คณะพยาบาลศาสตร์ 27/11/2017
20 อาจารย์กฤษฎา     เลิกชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/12/2017
<< กลับไปหน้าแรก