Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Responsive image

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ" รุ่นที่ 2รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางศิริญา     เกียรติบุญศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/10/2018
2 อาจารย์ผุสดี     ปทุมารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 19/10/2018
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์     สัณฐิติกวินสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/10/2018
4 อาจารย์จรินทร     อุ้มไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/10/2018
5 อาจารย์ ดร.รุ่งนภา     เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 19/10/2018
6 อาจารย์วาร์ธินีย์     แสนยศ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/10/2018
7 นางสาวชุติ์ภิญกุญช์     เฉลิมชาติโภคิน คณะพยาบาลศาสตร์ 19/10/2018
8 อาจารย์จุฑาทิพย์     เทพสุวรรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/10/2018
9 นายนิรัช     ชัยหา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/10/2018
10 นางสาวกัณหา     เสริมสินธุ? สำนักงานอธิการบดี 19/10/2018
11 นางสาวมัสยา     มีบำรุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/10/2018
12 นางสาวภูริชญา     วิวัฒน์กาญจนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/10/2018
13 นางสาวระพีพร     สัมพันธ์กาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/10/2018
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์     จันทนะโสตถิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 20/10/2018
15 อาจารย์ ดร.กัญญา     สอนสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/10/2018
16 อาจารย์ ดร.บำเพ็ญ     พงศ์เพชรดิถ คณะพยาบาลศาสตร์ 20/10/2018
17 นางสาวอรสา     จั๊กจั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/10/2018
18 นายอุดมสุข     เชี่ยวชาญนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/10/2018
19 อาจารย์แก้วตา     ริวเชี่ยวโชติ คณะครุศาสตร์ 21/10/2018
20 อาจารย์จารุวรรณ     สาสูงเนิน คณะครุศาสตร์ 21/10/2018
21 อาจารย์จุติกาญจน์     สังข์ยิ้ม คณะครุศาสตร์ 21/10/2018
22 อาจารย์พัศมณฉัตร     ปาคุต คณะครุศาสตร์ 21/10/2018
23 อาจารย์ประพันธ์     ขันติธีนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/10/2018
24 อาจารย์วิศวะ     สื่อสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/10/2018
25 นางสาวยุวิษฐา     หงษ์เหม สำนักงานอธิการบดี 22/10/2018
26 นางสาวศศิธร     จันทรอัมพร สำนักงานอธิการบดี 22/10/2018
27 อาจารย์กิตติพงษ์     ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ 22/10/2018
28 อาจารย์กสมล     ชนะสุข คณะวิทยาการจัดการ 22/10/2018
29 อาจารย์ ดร.มาริษา     สุจิตวนิช คณะวิทยาการจัดการ 22/10/2018
30 อาจารย์ธารา     จันทร์อนุ คณะมนุษยศาสตร์ 22/10/2018
31 นายอานนท์     เรียงหมู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 22/10/2018
32 อาจารย์สุรพงษ์     ประเสริฐศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 22/10/2018
33 นายธัญวสุ     ไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์ 22/10/2018
34 อาจารย์ ดร.ภัธรภร     ปุยสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 22/10/2018
35 นางสาวนิรมล     โชคธนานนท์ สำนักงานอธิการบดี 22/10/2018
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา     ศิรินธนาธร คณะวิทยาการจัดการ 22/10/2018
37 นายญาณภัทร     พวงสำลี สำนักงานอธิการบดี 22/10/2018
38 นายสุทศ     สากระสันต์ สำนักงานอธิการบดี 22/10/2018
39 นางสาวนัทรวี     ทองสามสี คณะวิทยาการจัดการ 22/10/2018
40 นางสาวศศิพร     ปิ่นมณี คณะวิทยาการจัดการ 22/10/2018
41 นางสาวศิริพร     ปิ่นมณี คณะวิทยาการจัดการ 22/10/2018
42 นางสาวปรีชญา     ครองเคหา คณะมนุษยศาสตร์ 22/10/2018
43 นางสาวนุชนาฏ     โพธิ์ศรีดา คณะมนุษยศาสตร์ 22/10/2018
44 นางสาวชนาภา     วรรณสกุล คณะวิทยาการจัดการ 22/10/2018
45 นางสาวสมฤทัย     อยู่ญาติมาก คณะมนุษยศาสตร์ 22/10/2018
46 นางสาวณิชกมล     ทองพูล คณะมนุษยศาสตร์ 22/10/2018
47 นางสาวธัญญารัตน์     หลวงปราบ คณะวิทยาการจัดการ 22/10/2018
48 อาจารย์นัฎฤดี     ปั้นกิจวานิชเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 23/10/2018
49 อาจารย์วิริยา     วิริยารัมภะ คณะมนุษยศาสตร์ 23/10/2018
50 อาจารย์วิภาวี     วันละ คณะมนุษยศาสตร์ 23/10/2018
<< กลับไปหน้าแรก