Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Responsive image

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร หลักสูตร “การสร้าง PRESENTATION แบบ INFOGRAPHIC อย่างมืออาชีพ”รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 อาจารย์ ดร.ศานติ     ดิฐสถาพรเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 18/01/2019
2 อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา     จันทิมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/01/2019
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์     คีรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/01/2019
4 อาจารย์ศิริพร     ฉายาทับ คณะพยาบาลศาสตร์ 18/01/2019
5 อาจารย์รณกร     ธรรมจิตต์ สถาบันภาษา 18/01/2019
6 อาจารย์รุจา     สุขพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/01/2019
7 อาจารย์ ดร.กิตติกร     สุนทรานุรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/01/2019
8 อาจารย์วาร์ธินีย์     แสนยศ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/01/2019
9 อาจารย์ ดร.มาริษา     สุจิตวนิช คณะวิทยาการจัดการ 19/01/2019
10 อาจารย์ธนวรรษ     ดอกจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/01/2019
11 อาจารย์ถิรนันท์     ประทุม คณะมนุษยศาสตร์ 21/01/2019
12 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์     สืบญาติ คณะมนุษยศาสตร์ 21/01/2019
13 อาจารย์นิลุบล     คงเปรม คณะมนุษยศาสตร์ 21/01/2019
14 อาจารย์ทิวาพร     ทราบเมืองปัก คณะวิทยาการจัดการ 21/01/2019
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา     บัวเวช คณะวิทยาการจัดการ 21/01/2019
16 อาจารย์วินัย     บุญคง คณะวิทยาการจัดการ 21/01/2019
17 อาจารย์อานนท์     ห่อสกุลสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 21/01/2019
18 อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์     วิชัยดิษฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/01/2019
19 อาจารย์นุพงษ์     ภูศรี คณะมนุษยศาสตร์ 22/01/2019
20 อาจารย์ณัฐกฤตา     บุญบงกชรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 22/01/2019
21 อาจารย์ศุภรัสมิ์     วิเชียรตนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 22/01/2019
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์     พูลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 22/01/2019
23 อาจารย์วิริยา     วิริยารัมภะ คณะมนุษยศาสตร์ 22/01/2019
24 อาจารย์นาฎนภา     ชูดวง คณะมนุษยศาสตร์ 22/01/2019
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา     ศิรินธนาธร คณะวิทยาการจัดการ 24/01/2019
26 อาจารย์พัชรมน     โตสุรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 24/01/2019
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา     รุจิโชค คณะวิทยาการจัดการ 26/01/2019
28 อาจารย์สมเกียรติ     ช่อเหมือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/01/2019
29 อาจารย์จารุวรรณ     นครจารุพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 27/01/2019
<< กลับไปหน้าแรก