พบปัญหาหรือข้อสงสัย ในการใช้งาน โปรดแจ้ง สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 034-109300 ต่อ 3705 Static