No. หน่วยงาน วันที่ กิจกรรม
1 สำนักคอมพิวเตอร์ 24 มกราคม 2561 รอบที่ 43-44 สอบมาตรฐาน it Q1/61
2 สำนักคอมพิวเตอร์ 21 มกราคม 2561 รอบที่ 39-42 สอบมาตรฐาน it Q1/61
3 สำนักคอมพิวเตอร์ 10 มกราคม 2561 รอบที่ 37-38 สอบมาตรฐาน it Q1/61
4 สำนักคอมพิวเตอร์ 07 มกราคม 2561 รอบที่ 33-36 สอบมาตรฐาน it Q1/61
5 สำนักคอมพิวเตอร์ 20 ธันวาคม 2560 รอบที่ 31-32 สอบมาตรฐาน it Q1/61
6 สำนักคอมพิวเตอร์ 17 ธันวาคม 2560 รอบที่ 27-30 สอบมาตรฐาน it Q1/61
7 สำนักคอมพิวเตอร์ 06 ธันวาคม 2560 รอบที่ 25-26 สอบมาตรฐาน it Q1/61
8 สำนักคอมพิวเตอร์ 03 ธันวาคม 2560 รอบที่ 21-24 สอบมาตรฐาน it Q1/61
9 สำนักคอมพิวเตอร์ 22 พฤศจิกายน 2560 รอบที่ 19-20 สอบมาตรฐาน it Q1/61
10 สำนักคอมพิวเตอร์ 19 พฤศจิกายน 2560 รอบที่ 15-18 สอบมาตรฐาน it Q1/61
11 สำนักคอมพิวเตอร์ 08 พฤศจิกายน 2560 รอบที่ 13-14 สอบมาตรฐาน it Q1/61
12 สำนักคอมพิวเตอร์ 05 พฤศจิกายน 2560 รอบที่ 9-12 สอบมาตรฐาน it Q1/61
13 สำนักคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2560 รอบที่ 5-8 สอบมาตรฐาน it Q1/61
14 สำนักคอมพิวเตอร์ 25 ตุลาคม 2560 รอบที่ 3-4 สอบมาตรฐาน it Q1/61
15 สำนักคอมพิวเตอร์ 18 ตุลาคม 2560 รอบที่ 1-2 สอบมาตรฐาน it Q1/61
16 สำนักคอมพิวเตอร์ 24 กันยายน 2560 รอบที่ 37 - 40 สอบมาตรฐาน it Q3/60
17 สำนักคอมพิวเตอร์ 20 กันยายน 2560 รอบที่ 35 - 36 สอบมาตรฐาน it Q3/60
18 สำนักคอมพิวเตอร์ 17 กันยายน 2560 รอบที่ 31 - 34 สอบมาตรฐาน it Q3/60
19 สำนักคอมพิวเตอร์ 06 กันยายน 2560 รอบที่ 29 - 30 สอบมาตรฐาน it Q3/60
20 สำนักคอมพิวเตอร์ 03 กันยายน 2560 รอบที่ 25 - 28 สอบมาตรฐาน it Q3/60
แสดง หัวข้อใหญ่ต่อหน้า
 หน้า 1 จากทั้งหมด 36 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า  
พบปัญหาหรือข้อสงสัย ในการใช้งาน โปรดแจ้ง คุณ : วาทินี Email : watinee@npru.ac.th Static