No. หน่วยงาน วันที่ กิจกรรม
1 สำนักคอมพิวเตอร์ 21 พฤศจิกายน 2561 รอบที่ 21-24 สอบมาตรฐาน it Q1/62
2 สำนักคอมพิวเตอร์ 18 พฤศจิกายน 2561 รอบที่ 17-20 สอบมาตรฐาน it Q1/62
3 สำนักคอมพิวเตอร์ 07 พฤศจิกายน 2561 รอบที่ 13-16 สอบมาตรฐาน it Q1/62
4 สำนักคอมพิวเตอร์ 04 พฤศจิกายน 2561 รอบที่ 9-12 สอบมาตรฐาน it Q1/62
5 สำนักคอมพิวเตอร์ 21 ตุลาคม 2561 รอบที่ 5-8 สอบมาตรฐาน it Q1/62
6 กลุ่มงานประกันคุณภาพ 18 ตุลาคม 2561 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
7 สำนักคอมพิวเตอร์ 17 ตุลาคม 2561 รอบที่ 1-4 สอบมาตรฐาน it Q1/62
8 กลุ่มงานประกันคุณภาพ 26 กันยายน 2561 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
9 กลุ่มงานประกันคุณภาพ 06 กันยายน 2561 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนีก/สถาบัน ปีการศึกษา 2560
10 ระบบปฏิทิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ธัญวสุ) 09 กรกฎาคม 2561 โครงการพัฒนางานวิชาการวิจัยและพัฒนาศึกษา กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะที่ 3
11 สำนักคอมพิวเตอร์ 20 มิถุนายน 2561 สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศรอบพิเศษ 3-4 (สำหรับนักศึกษาตกค้างชั้นปีสุดท้าย)
12 สำนักคอมพิวเตอร์ 13 มิถุนายน 2561 สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศรอบพิเศษ 1-2 (สำหรับนักศึกษาตกค้างชั้นปีสุดท้าย)
13 งานการเจ้าหน้าที่ 08 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรรุ่นที่ 2
14 งานการเจ้าหน้าที่ 07 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรรุ่นที่ 2
15 งานการเจ้าหน้าที่ 06 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรรุ่นที่ 2
16 งานการเจ้าหน้าที่ 01 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรรุ่นที่ 1
17 งานการเจ้าหน้าที่ 31 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรรุ่นที่ 1
18 สำนักคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2561 รอบที่ 33-34 สอบมาตรฐาน it Q2/61
19 งานการเจ้าหน้าที่ 30 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์การทํางานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรรุ่นที่ 1
20 สำนักคอมพิวเตอร์ 23 พฤษภาคม 2561 รอบที่ 31-32 สอบมาตรฐาน it Q2/61
แสดง หัวข้อใหญ่ต่อหน้า
 หน้า 1 จากทั้งหมด 38 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า  
พบปัญหาหรือข้อสงสัย ในการใช้งาน โปรดแจ้ง คุณ : วาทินี Email : watinee@npru.ac.th Static