Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : กิจกรรมแข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านสื่อการเรียนรู้ใน SALC

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัดอบรม : ผ่าน ZOOM
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 63 จำนวน 20 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 08/02/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : กิจกรรมแข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านสื่อการเรียนรู้ใน SALC

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัดอบรม : ผ่าน ZOOM
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 62 จำนวน 20 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 08/02/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : กิจกรรมแข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านสื่อการเรียนรู้ใน SALC

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัดอบรม : ผ่าน ZOOM
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 61 จำนวน 30 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 08/02/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : กิจกรรมแข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านสื่อการเรียนรู้ใน SALC

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัดอบรม : ผ่าน ZOOM
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 60 จำนวน 30 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 08/02/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-10.00 น. (รอบที่ 1)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 63 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.00 น. (รอบที่ 2)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 63 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-12.00 น. (รอบที่ 3)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 63 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-14.00 น. (รอบที่ 4)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 63 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-15.00 น. (รอบที่ 5)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 63 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00-16.00 น. (รอบที่ 6)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 63 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-10.00 น. (รอบที่ 1)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 62 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.00 น. (รอบที่ 2)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 62 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-12.00 น. (รอบที่ 3)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 62 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-14.00 น. (รอบที่ 4)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 62 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-15.00 น. (รอบที่ 5)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 62 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00-16.00 น. (รอบที่ 6)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 62 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-10.00 น. (รอบที่ 1)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 61 จำนวน 55 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.00 น. (รอบที่ 2)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 61 จำนวน 55 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-12.00 น. (รอบที่ 3)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 61 จำนวน 55 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-14.00 น. (รอบที่ 4)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 61 จำนวน 55 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-15.00 น. (รอบที่ 5)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 61 จำนวน 55 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00-16.00 น. (รอบที่ 6)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 61 จำนวน 55 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-10.00 น. (รอบที่ 1)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 60 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.00 น. (รอบที่ 2)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 60 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-12.00 น. (รอบที่ 3)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 60 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-14.00 น. (รอบที่ 4)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 60 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-15.00 น. (รอบที่ 5)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 60 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2563

วันและเวลาจัดอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00-16.00 น. (รอบที่ 6)
สถานที่จัดอบรม : ผ่านออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 60 จำนวน 50 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/01/2021

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษารหัส 63 วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. (รอบที่1) ห้อง1

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. (รอบที่1)
สถานที่จัดอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 ชั้น4 สถาบันภาษา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 63 จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 21/12/2020

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษารหัส 63 วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. (รอบที่1) ห้อง2

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. (รอบที่1)
สถานที่จัดอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 ชั้น4 สถาบันภาษา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 63 จำนวน 27 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 21/12/2020

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษารหัส 63 วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. (รอบที่2)

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. (รอบที่2)
สถานที่จัดอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 ชั้น4 สถาบันภาษา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 63 จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 21/12/2020

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษารหัส 63 วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. (รอบที่3)

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. (รอบที่3)
สถานที่จัดอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 ชั้น4 สถาบันภาษา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 63 จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 21/12/2020

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษารหัส 63 วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.30-16.00 น. (รอบที่4)

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.30-16.00 น. (รอบที่4)
สถานที่จัดอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 ชั้น4 สถาบันภาษา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 63 จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 21/12/2020

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษารหัส 62 วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. (รอบที่1) ห้อง1

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. (รอบที่1)
สถานที่จัดอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 ชั้น4 สถาบันภาษา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 62 จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/12/2020

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษารหัส 62 วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. (รอบที่1) ห้อง2

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. (รอบที่1)
สถานที่จัดอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 ชั้น4 สถาบันภาษา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 62 จำนวน 27 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/12/2020

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษารหัส 62 วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. (รอบที่2)

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. (รอบที่2)
สถานที่จัดอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 ชั้น4 สถาบันภาษา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 62 จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/12/2020

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษารหัส 62 วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. (รอบที่3)

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. (รอบที่3)
สถานที่จัดอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 ชั้น4 สถาบันภาษา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 62 จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/12/2020

   


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษารหัส 62 วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14.30-16.00 น. (รอบที่4)

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14.30-16.00 น. (รอบที่4)
สถานที่จัดอบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 ชั้น4 สถาบันภาษา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษารหัส 62 จำนวน 35 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/12/2020