Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563


Responsive image

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษารหัส 63 (ต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์เหมาะสมสำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า 100 คะแนน และไม่ขอยื่นสำเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษฯ ***นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนจองอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียตามชั้นปีของนักศึกษาเท่านั้น หากสถาบันภาษาตรวจสอบพบว่านักศึกษาลงทะเบียนผิดชั้นปี จะถือว่าการลงทะเบียนของนักศึกษาเป็นโมฆะ***


          กลุ่มเป้าหมาย :
นักศึกษารหัส 63 จำนวน 25 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.30-16.00 น. (รอบที่ 4)

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ<< กลับไปหน้าแรก