Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562


Responsive image

      นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries Online 2/2562 นักศึกษาจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น ดังนั้น นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 1) เข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ English Discoveries ตามเงื่อนไขการสะสมคะแนนผ่านซอฟต์แวร์ฯ ที่สถาบันภาษากำหนด 2) จองสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 3) การสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยนักศึกษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาและแสดงบัตรนักศึกษา เพื่อเข้ารับการทดสอบ


          กลุ่มเป้าหมาย :
นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62 จำนวน 40 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 10.00 น.

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ<< กลับไปหน้าแรก