Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายไตรภพ​     ลาภธุวะศิริ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:31:51
2 นางสาวกนกพร     ทองโชติ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:32:27
3 นางสาววิสสุตา     ผเด็จพล คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:32:37
4 นายสิทธิชัย     วรรณเบญจวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:33:29
5 นางสาวกันติยา     ศิลาอาสน์ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:33:40
6 นางสาวนันทวรรณ     เทพบุตร คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:34:12
7 นางสาวพัฒนีย์     จันทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:35:21
8 นายธนพัฒน์     คำสอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:35:41
9 นางสาวสุฑาทิพย์     สระทองพรม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:36:20
10 นางสาววรางคณา     ไพรงาม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:36:28
11 นางสาวสุวนันท์     สะท้านพบ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:37:35
12 นางสาวสุกัญญา     จี่มุข คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:37:35
13 นางสาวธัญลักษณ์     สมสุข คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:39:30
14 นางสาวนิตยา     พิมพ์อุบล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:39:39
15 นายจิรสิทธิ์     หลีกอาญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:39:42
16 นางสาวธิติมา     เพ็งจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:39:52
17 นางสาวปิยภรณ์     มหาสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:40:00
18 นางสาวภนิตา     กึนพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:40:31
19 นางสาวกัญญาภัค     ทักษิณ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:40:36
20 นายภานุพงศ์     สุขุมวิทยาพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:40:50
21 นางสาวกมล     ดำขำ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:40:58
22 นางสาวรภีพร     อู่ทอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:41:16
23 นางสาวดลญา     แสวงลาภ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:41:59
24 นางสาววรินทร     พันธ์พีระพิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:42:22
25 นางสาวฐิตากร     เพชรกันกิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:42:23
26 นางสาวศุภกานต์     ขวัญดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:43:05
27 นางสาวนางสาวมณีรัตน์     วิรุณพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:43:05
28 นางสาววราภรณ์     แก้วไพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:43:36
29 นางสาวนางสาวกุสุมา     สุริยวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:43:40
30 นางสาวสุกัญญา     แก่นหอมกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:43:52
31 นางสาวนางสาววีรลักษณ์     อินทรพิน คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:44:02
32 นางสาวสุนิสา     แย้มคล้าย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:44:16
33 นางสาวนางสาวสุนิสา     แย้มคล้าย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:44:38
34 นางสาวนันท์นภัส     คงพากเพียร คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:44:47
35 นางสาวพรวิภา     ถาวรสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:44:51
36 นางสาววรดา     ปรางเปรมปรี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:45:26
37 นายภูบดี     มูลทองชุน คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:45:27
38 นางสาววรดา     ปรางเปรมปรี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:45:28
39 นายธนพนธ์     ชดคล้าย คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:48:11
40 นายปัญญา     พูลพาน คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:49:22
<< กลับไปหน้าแรก